ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3941 ถึง 3948 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ ตำราวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2 : หลักการ การวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้งาน วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.มาณพ ศิริภิญโญกิจ ตำราการออกแบบพื้นที่ค้าปลีกและร้านอาหารRetail Space and Restaurant Design สถาปัตยกรรมและอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ งานวิจัยที่ได้รับการว่าจ้าง : โครงการประเมินโครงการพัฒนาเกษตรยั่งยืนและส่งเสริมมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะบัญชี ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ (ผลงานร่วมกับดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ และคณะ) การมีส่วนร่วมของชุมชน โรงเรียน และมหาวิทยาลัย ในการพัฒนากระบวนการเรียนรูป คณิตศาสตร์ชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนวัดเมตารางค์ ตําบลเชียงรากน้อย อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี กรอบการเจรจากฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม (WIPO IGC) และผลกระทบต่อไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี วิชาชีพโนตารีของประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์บุญศิษย์ บุญโพธิ์ การส่งเสริมแนวทางการใช้ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ในกระบวนการรายงานข่าวในยุคเทคโนโลยีหลอมรวม นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous