ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3901 ถึง 3920 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Another Island ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Calling from the other side ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Life Cycle in Blue/Black ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน การใช้ความรู้และคุณธรรมในการดำเนินชีวิต ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. ขนิษฐา นวลตรณี Stage of Change & Shade of Blue ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. ขนิษฐา นวลตรณี Oversized Backpack ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. ขนิษฐา นวลตรณี Threading Partition ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ. ขนิษฐา นวลตรณี Natural Dip wall ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม พอประมาณ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ศีมาศ ประทีปะวณิช The Immunity ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ศีมาศ ประทีปะวณิช The Mini Taj Mahal ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ. ศีมาศ ประทีปะวณิช Fructification ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ DinFi Food Case ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ Devided Line Series ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ Transition ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์อุฬารพัชร นิธิอุทัย Love is (Color) Blind ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์อุฬารพัชร นิธิอุทัย Point of View ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์กิติคุณ วรสรธร ความพอประมาณ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว ผลงานสร้างสรรค์: รางวัลชมเชย การประกวด วิจิตรตระการกรองร้อยต้นเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินีศรีแผ่นดิน ประเภทประชาชนทั่วไป ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]