ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3861 ถึง 3880 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี แปลบทละครภาษาไทย เรื่อง Kiss of the Spider Woman ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี ขอใช้บทละครเรื่อง ไกลกังวล The Musical of the Beach ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ปภาวี ลิมกุล Lighting Designer งูขาว ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.อุบลวรรณ มูลกัณฑา ออกแบบเครื่องแต่งกายละครเวทีเรื่อง แสงเทียน The candlelight Blues ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อาจารย์อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ บิดเบี้ยว , บิดเบี้ยว , ศุกร์13 ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์ เราเลือกหัวข้อนี้ครับ We chose this topic , ...กำลังสนุก...are fun ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.พิจิกา สงวนศักดิ์ ผิว Layered ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น Reasonable ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น Happy Moment ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.มนน ธรานุรักษ์ สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.มนน ธรานุรักษ์ Avartar ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง  พันธะพจน์ ฟีนากิสโตสโคป(Phenakistoscope)  สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ สุจีรา แทมมารีน ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ iFish Gold ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ REASONABLE ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ Build Self Immunity ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ บ้านไร่ภูฟ้า  ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ ชื่นฟาร์ม ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ โคราช ฟู้ดส์ โปรดักส์ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ คริสล ไบโอตัเทคโนโลยี ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]