ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3821 ถึง 3840 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวีร่วมกับ ผศ.สุรวุธ กิจกุศล บทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา : ประโยชน์และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญของกัมพูชา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญในอินโดนีเซีย ศึกษาเปรียบเทียบกับศาลรัฐธรรมนูญไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวีและดร.วรรณวิภา พัวศิริร่วมกับนักศึกษาจุฑามาศ ดีนวลพะเนาว์ แนวทางการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี และดร.วรรณวิภา พัวศิริร่วมกับนักศึกษา หัทญา อัศวนิเวศน์ การบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของงานวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวีและดร.วรรณวิภา พัวศิริร่วมกับนักศึกษา ภัคปภร สิทธิพิทยา ความสอดคล้องของการนำเข้าซ้อนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2559 คณะนิติศาสตร์ ดร.รัฐพงศ์ สุภาภา ข้อสัญญาเพื่อความมั่นคงแห่งสัญญาในสัญญาสำรวจและผลิตปิโตรเลียม นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2559 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ธัญลักษณ์ นามจักร เงื่อนไขและข้อกำหนดทางกฎหมายในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อโทรทัศน์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์อรณิชา สวัสดิชัย การบังคับใช้สิทธิบัตรโดยมิชอบ: ปัญหา ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาในประเทศสหรัฐอเมริกา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล ผศ.สุวินัย ต่อศิริสุข ดร.วรวรรณ เลาหะพลวัฒนา การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนในการสร้างผู้ประกอบการใหม่และการเข้าสู่ระบบของประเทศไทย (The Study of Entrepreneurial Condition Frameworks Fostering Nascent Registered Entrepreneurs in Thailand) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ผศ.ดร. สุชาติ ไตรภพสกุล การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมเกื้อหนุนต่อ การสร้างสังคมความเป็นผู้ประกอบการ: กรณีศึกษาประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ผศ.ดร. สุชาติ ไตรภพสกุล อิทธิพลของคุณภาพการบริการร้านค้าปลีกต่อความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจห้างสรรพสินค้าลักชัวรี่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ผศ.ดร. สุชาติ ไตรภพสกุล การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในกระบวนการเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทย: กรณีศึกษาจากข้อมูลโครงการ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล The Proposed Model of the Measurement of Gender Differences and Family Background towards Entrepreneurial Orientation and Intention of University Students in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ผศ.ดร. สุชาติ ไตรภพสกุล The impact of e-service quality on customer satisfaction and loyalty in mobile banking usage: case study of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ผศ.ดร. สุชาติ ไตรภพสกุล What Skills Do Nascent Entrepreneurs Need? The Evidence from Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ผศ.ดร. สุชาติ ไตรภพสกุล ชริญญา ตะยาภิวัฒนา (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) สารนิพนธ์ การศึกษาความคาดหวังของลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและช่องทางสื่อสารการตลาด (The Study of Customer's Expectation Expectation to Purchase Skin Care Products and Marketing Communication Channels บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ผศ.ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล The Impact of Fear of Failure on Entrepreneurial Intention: Comparative Study of Aging Effect บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.Ulrike Guelich Can structured serendipity in an International SummerUniversity trigger increased interest in entrepreneurship and in entrepreneurship education? บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.Ulrike Guelich Entrepreneurship Education for Female Students: Fear of Failure or Courageous Entrepreneur? การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]