ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3801 ถึง 3820 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ชุติกานต์ จันทร์โพธิ์ศรี และ สุมณี ศุภกรโกศัย ผลกระทบของความผันผวนในราคาทองคำต่อปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า. เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ตุลย์ เตชะอดิศักดิ์ และ สุมณี ศุภกรโกศัย ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า กับตัวแปรทางตลาดการเงิน. เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ Sumanee Suppakornkosai. (2017). Macroeconomic Effects of Currency Devaluation. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ตามแบบจำลอง CAPM: อัตราส่วน Sharpe และ Treynor. เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ A Management of the Impacts of Economic Factors on USDTHB and EURTHB Exchange Rates by Bayesian Models เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปริมาณเงินรับฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการปล่อยสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ไทย เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ผลกระทบนโยบายการเงิน และนโยบายการคลังต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์ กรณีศึกษาประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศสิงคโปร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ Konpanas Dumrongwong IPO Advertising: A Possible Cause of Short-Term Overvaluation เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรีร่วมกับ อาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช การปรับใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนยุโรปในกฎหมายส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน : การยกข้อต่อสู้แห่งความจำเป็น นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรีร่วมกับ อาจารย์ปกรณ์ ปาลวงษ์พานิช การรักษาความลับในกระบวนการอนุญาโตตุลาการของไทยกับหลักความโปร่งใสของอนุสัญญาว่าด้วยความโปร่งใสในการอนุญาโตตุลาการระหว่างนักลงทุนและรัฐภายใต้สนธิสัญญา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2559 คณะนิติศาสตร์ รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2559 คณะนิติศาสตร์ รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ปัญหาทางกฎหมายในการนำบิทคอยน์มาใช้สำหรับการทำธุรกรรมออนไลน์ในประเทศไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการเปิดเสรีภาคบริการทางการศึกษาภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี แนวทางการรับรองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับระบบกฎหมายล้มละลาย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ปัญหากระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินบุคคลล้มละลายของไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลายให้มีประสิทธิภาพ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]