ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 381 ถึง 400 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี อ.วรนาถ หมื่นวิชิต และ อ.ชยาภรณ์ ธรรมโกวิท งานตรวจสอบการพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กร: บทบาทใหม่ของนักบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.จักษ์ ปรีชาว่องไวกุล และ อ.รวิชุดา บรรจงมณี การเตรียมตัวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริหารธุรกิจและการจัดการ การสอบบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Added: EVATM) KPI ที่บ่งชี้ผลงานได้อย่างเหมาะสม บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข และ ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช บทบาทสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศในโลกยุคปัจจุบัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ การทำงบประมาณเพื่อวางแผนกำไรในอนาคต บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.อารีย์ ทิศาวิภาต เงินบำนาญ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.รวิชุดา บรรจงมณี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.พัชรินทร์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง องค์ประกอบของต้นทุนราคายานั้นสำคัญไฉน? บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.วิทยา จั่นคล้าย และผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา จากนักบัญชี สู่ CEO บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.พัฒนพงศ์ สุวรรณชาต และ อ.สุภาภรณ์ คงสวัสดิ์ การประยุกต์ใช้ Excel กับงานบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ความทันต่อเวลาของข้อมูลบัญชีแบบมีเงื่อนไข บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุน Logistics บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา สัญญาเช่าธุรกรรมของการให้สินเชื่อที่ผู้ประกอบการควรพิจารณา บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.ดร.ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.อารีย์ ทิศาวิภาต งบกระแสเงินสด ง่ายนิดเดียว บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.สุธี คทวณิช ผลกระทบและการเตรียมพร้อมรับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.รวิชุดา บรรจงมณี ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ ประพันธ์บท Kafka and I : The Agony of Being in the Seemingly Democratic Country Where Society is Doomed to Collapse นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View
2554 นิเทศศาสตร์ พรรณศักดิ์ สุขี วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ อคิรพงษ์ รุ่งเจริญพัฒนกิจ ศรีมณฑา ธีระวัฒนชัย กำกับการแสดงละครเพลง เรื่อง Hedwig and the Angry Inch นิเทศศาสตร์ ศิลปะการแสดง View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]