ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3781 ถึง 3800 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร การจัดผังพื้นที่ภายในร้านหนังสือ: กรณีศึกษา ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์(ผลงานร่วมกับ ชาญวุฒิ แซ่จุง) สถาปัตยกรรมและอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ธนธร กิตติกานต์ การจัดพื้นที่ใช้ประโยชน์ภายในฟิตเนสเซ็นเตอร์: กรณีศึกษาฟิตเนสเฟิร์ส สาขาเดอะพรอมานาด กรุงเทพมหานคร(ผลงานร่วมกับ พชร พันธวัชโกศล) สถาปัตยกรรมและอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.สุประดิษฐ์ จิตรกร แนวทางการออกแบบเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าชมนิทรรศการ : กรณีศึกษาอาคารพิพิธภัณฑ์ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ สถาปัตยกรรมและอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.สุประดิษฐ์ จิตรกร การเปรียบเทียบกรณีศึกษาเพื่อหาปัจจัยสำคัญที่มีผลในการอนุรักษ์ชุมชนประวัติศาสตร์ตามแนวคิด Community-Base Conservation สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.สุชน ยิ้มรัตนบวร เสนอแนะการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพสำหรับผู้สูงอายุโครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชนระยะที่ 3 สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร สถาปัตยกรรมและอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร แนวทางการพัฒนาตลาดสดสีเขียวรังสิต สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร (ร่วมกับ อ. กัณฐกร อู่อ้น) แนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสีเขียวชุมชนคลองหนึ่งพัฒนา สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น Earnings Management and Dividend Policy of Small and Medium Enterprises in Thailand. เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น อิทธิพลของการหย่าร้างที่มีต่อการฆ่าตัวตายของคนไทย: การศึกษาเชิงประจักษ์ในระดับจังหวัด. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ความพร้อมในการก้าวไปสู่เศรษฐกิจไทย 4.0: นัยจากธุรกิจคาแรกเตอร์. เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา และชุษณางค์ ไตรเสถียรพงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของกองทุนประเภททริกเกอร์ FACTORS INFLUENCING THE SUCCESS OF TRIGGER FUND เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ Karnjana Songwathana and Suthathip Suanmali DETERMINANTS OF A HOUSEHOLDS WILLINGNESS TO PAY FOR A RECYCLING SERVICE: AN EMPIRICAL STUDY IN BANGKOK, THAILAND เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ณิฐชมนต์ ฐิติภัทร์เลิศเดช และกาญจนา ส่งวัฒนา ผลกระทบของปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคต่ออัตราผลตอบแทนของการจัดพอร์ตการลงทุน เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ สายรุ้ง แก้วสังข์ และกาญจนา ส่งวัฒนา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ออกจำหน่ายแก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ชุติมันต์ วิศิษฐวาณิชย์ และ กาญจนา ส่งวัฒนา การศึกษาความผิดปกติของตลาดหลักทรัพย์: อิทธิพลของวันหยุด และเดือนของตลาด เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ กาญจนา ส่งวัฒนา ผลกระทบทางสุขภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแร่เหล็ก: กรณีศึกษารัฐโอริสสา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ กาญจนา ส่งวัฒนา และสุธาทิพย์ สวนมะลิ การศึกษาความเต็มใจที่จะจ่ายสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงานโดย วิธี Hedonic Pricing Approach และ Contingent Valuation เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ กาญจนา ส่งวัฒนา และพรชัย ธนโสภณรัตน์ ลักษณะบริษัทของหลักทรัพย์ที่ติดมาตรการแคชบาลานซ์: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ ดร.สุมณี ศุภกรโกศัยปรมินทร์ จันทร์สกุล และ สุมณี ศุภกรโกศัย การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศก่อนและหลังวิกฤตการเงิน Subprime ด้วย VAR Model. เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2559 คณะเศรษฐศาสตร์ กัลยาวัสถ์ ภูงามดี และ สุมณี ศุภกรโกศัย ผลตอบแทนของสินทรัพย์เปรียบเทียบระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยต่อปริมาณกระแสเงินทุนต่างชาติในประเทศไทย. เศรษฐศาสตร์ การเงิน View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]