ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3761 ถึง 3780 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 วิศวกรรมศาสตร์ P. Saengudomlert Bit loading for wavelet packet modulation using time-domain equalization  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ P. Saengudomlert Flip wavelet packet modulation for visible light communications with intensity modulation and direct detection วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ W. S. Mohammed Temperature sensing by side coupling of lightthrough Zinc Oxide nanorods on optical fibers  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ W. S. Mohammed Fabrication and Simulation Studies on D-shaped Optical Fiber Sensor via Surface Plasmon Resonance  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed Demonstration of low cost and compact SPR optical transducer through edge light coupling  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ P. Saengudomlert An improved aggregation model for p-cycle in multi-domain networks วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ P. Saengudomlert Double link failure recovery in mesh networks using link protection  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ P. Saengudomlert Improving spare capacity efficiency of FIPP using two working paths  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Romuald Jolivot Optical Beam Shaping Design through Optimization of a Radial Phase Mask  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed Mohammed Programmable logic based current control of light emitting diodes using sigma-delta modulation  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed Mohammed Optical Fiber Sensor System Design Utilizing The Field Programmable Gate Array  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Romuald Jolivot Label­free Guided Mode Resonance Sensor For Detection Of Glycated Hemoglobin  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed Demonstration of polarization-independent surface plasmon resonance polymer waveguide for refractive index sensing  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ Karel Sterckx Plastic Optical Fiber for Wide Field-of-View Optical Wireless Receiver  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ภาสิต ลีนิวา Evaluation of Sound Absorption Performance of Large Lecture Rooms in Public Universities สถาปัตยกรรมและอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงศ์ บทความวิจัย The Impact of High-rise Housing Environment and Metropolitan Context on the Psychological Status of Dwellers: A Case Study of Bangkok, Thailand สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ศิริวรรณ รุจิพงศ์ บทความวิจัย The Gendered Context in the Environmental-Psychological Assessment ofHigh-rise Dwelling in Bangkok Metropolitan Area สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สดานุ สุขเกษม บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติCollaborative Community Design Processes in Rural and Urban Settlements in Thailand สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.สดานุ สุขเกษม บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติPARTICIPATORY HOUSING PROCESSES: A STUDY OF THE KAREN IN THAILAND สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View
2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาศิลปกรรมศาสตร์ ในการใช้อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ผลงานร่วมกับ รุจา อินทสระ) สถาปัตยกรรมและอาคาร สถาปัตยกรรมภายใน View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]