ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3741 ถึง 3760 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ.ปนิญญา ภักษา บทความวิจัยเรื่อง Guidelines on enhancing education quality in film and digital media for private universities. การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2559 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ.อารีรัตน์ ใจประดับ บทความวิชาการ เรื่องDocumentary Storytelling: Methods and Styles นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2559 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ.พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ บทความวิชาการ เรื่อง เทคนิคการตัดต่อเพื่อสร้างความสมบูรณ์ในภาพยนตร์สั้น The Fleshist นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2559 คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ.อุรพงศ์ แพทย์คชา บทความวิชาการ เรื่อง ลักษณะการเล่าเรื่องผีผู้หญิงในภาพยนตร์ไทย นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ The Project-based Learning Management with Weblog and Social Media Tools for Assessing Creativity in Software Engineering Course การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ โปรแกรมประยุกต์นำทัวร์อัตโนมัติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้การตรวจจับสถานที่ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริม วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.เกรียงไกร ลิ่มทอง การประยุกต์ใช้รูปแบบกิจกรรมผ่านเกมส์สำหรับการเข้าชั้นเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน : กรณีศึกษา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู Demonstration of polarization-independent surface plasmon resonance polymer waveguide for refractive index sensing วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.จักรพงษ์สุธาภุชกุล Proformance Analysis of AFDX switch for space onboard data networks วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.จักรพงษ์สุธาภุชกุล IoT-Based Portable Wireless Printer วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ยุบลโกศล Development of Arduino-based Emergency Call System for Locked-In Sysndrome Patients วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.กัญนาพัฒนวรพันธุ์ Global Region-Based Hand Shape Recognition Using Area-Level Distribution วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Multipath tall Building Elevator Module for flexible Transport System with PLC based on Cloud Control วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Electronics Mixed-Media Device for Autistic Therapist วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ ตัวแสดงผล 3 มิติแบบสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาด 8x8x8 ใช้แอลอีดีชนิดอาร์จีบี วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ การพัฒนาชุดจำลองระบบควบคุมระดับของเหลวด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการระบบควบคุม วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์ ระบบอุปกรณ์ช่วยสื่อสารทางใบหน้าสำหรับผู้ป่วยอัมพาต วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา ผลการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน ในรายวิชาสื่อสมัยใหม่กับแนวคิดและการประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุรเชษฐ์ โทวราภา ระบบบริหารจัดการการเชื่อมต่อสมาร์ทโฮม วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุรเชษฐ์ โทวราภา ระบบการยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าพักอาศัยในโรงแรมด้วยอุปกรณ์สื่อสารระยะใกล้และระบบจำแนกใบหน้า วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]