ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3721 ถึง 3740 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบัญชี ปรัชญา รุ่นประพันธ์ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ แผนธุรกิจอพาร์ทเมนต์เดอร์เรสท์ ปราจีนบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบัญชี วรวุฒิ อังโชติพันธ์ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ การศึกษากลยุทธ์ธุรกิจจาหน่ายศาลพระภูมิร้านพิชญ์ศิลป์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบัญชี สุธาภา วิริยะชาติประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ เเผนธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เปลือกกุ้งอบกรอบตรา SHRIMP CRISPY บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์ การพัฒนาความสนใจเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมด้วยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์:กรณีศึกษารายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์ การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก โดยใช้เกมการโต้ตอบ การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล Virtual Reality System for Fire Evacuation in a 3D Virtual World คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ดร.กิตติภัต เศวตรัตนกรี, ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ Borderline Over-sampling in Feature Space for Learning Algorithms in Imbalanced Data Environments คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ดร.พิจารณ์ เจริญศรีอ.ภัทรณัชชา อาภากาศ บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาแอพลิเคชันกฎหมายจราจรทางบกด้านความปลอดภัยของจักรยานและการเดินเท้าบนระบบ ปฏิบัติการไอโอเอส คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนวัดเมตารางค์ ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์อ. Tan Limpachote Students Google Drive Intended Usage: A Case Study of Mathematics Courses in Bangkok University การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Virtual Reality System for Fire Evacuation Training in a 3D Virtual World คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ศิลปะการแสดงโดยใช้โน้ตเต้น คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมด้านวินัยในตนเองที่ส่งผลต่อระดับผลการเรียนของนักศึกษาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม อ.สรพรรค ภักดีศรี The Study of Collaborative Learning and Software Development Life Cycle for IT Group Project การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม อ.ศรัญญา เกิดขาว การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสมุนไพรในการบรรเทาอาการป่วย คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม อ.กัญญา วงศ์ไพศาลสิน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเสริม วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล ธนพนธ์ สุพัฒนกิจกุล อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่ด้วยอาดุยโน่ Freezer Temperature Controller Using Arduino คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล เบญจมาศ ปิยะ การศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานตู้แช่เชิงพาณิชย์ด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ A Study of User Behavior on a Commercialized Freezer คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ A Cyclic-genetic-algorithm Approach to Composing Heterogeneous Groups of Students คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ A Genetic-algorithm Approach for Balancing Learning Styles and Academic Attributes in Heterogeneous Grouping of Students คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]