ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3701 ถึง 3720 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Xavier Francis Etienne Pierre Parisot  James Moore Business Ecosystem Substantive Theory-Conference Paper (Parisot X. & Iskia T. (2017)) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล Bestination: A Sustainable Approach to Conflict Management for Buddhist Entrepreneurs-บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (0.40) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล Entrepreneurship education: the focused roadmap for Thai university students-บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล และ ดร.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบัญชี Supachet ChansarnThanyakorn Chansarn EARNINGS MANAGEMENT AND DIVIDEND POLICY OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THAILAND การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะบัญชี ธันยกร จันทร์สาส์น คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ: นัยจากรายการคงค้าง บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2559 คณะบัญชี อัญชลี วิรุฬห์จรรยา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติกับการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนด้วยการฝึกปฏิบัติในเรื่องการฝากขาย การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะบัญชี Prawat BenyasrisawatTaylor W. Foster IIISuneerat Wuttichindanon Big 4 Audit Premiums: The Case of Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2559 คณะบัญชี Tassaneenart Limsuthiwanpoom Penjira Kanthawongs Penjuree Kanthawongs Sasithorn Suwandee Exploring Students E-learning Effectiveness through the use of Line Chat Application การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะบัญชี นันทกา แซ่เองประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์: กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2559 คณะบัญชี ณัฏฐาธีรกานต์ ทีลิ้นฟ้าประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อหลักทรัพย์ยั่งยืนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2559 คณะบัญชี สรารัศมิ์ อำพุชินีประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ประจวบ เพิ่มสุวรรณ แผนธุรกิจเครื่องแต่งกายป้องกันรังสียูวี แบรนด์ B.Butterfly บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบัญชี ดารณี ตอพลประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร Modern Restaurant บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบัญชี ภัสสร กิตติฤดีกุลประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ การศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ในการเลือกใช้บริการการสกรีน ถุงพลาสติก สําหรับลูกค้ารายย่อย ของ บริษัทราชวงศ์บรรจุภัณฑ์ จํากัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบัญชี ธรา มะลัยจันทร์ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนํ้าแข็งหลอดปลอดสาร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบัญชี ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติภัสพร ตั้งใจกตัญญูเบญจมาศ จันอำรุง ผลกระทบของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 ต่อความสามารถในการทำกำไร กรณีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบัญชี นงลักษณ์ สินจีนประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ธุรกิจจำหน่ายมะม่วงแช่อิ่มผสมน้ำผึ้ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบัญชี ปรัชญา รุ่นประพันธ์ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ แผนธุรกิจอพาร์ทเมนต์เดอร์เรสท์ ปราจีนบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบัญชี วรวุฒิ อังโชติพันธ์ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ การศึกษากลยุทธ์ธุรกิจจาหน่ายศาลพระภูมิร้านพิชญ์ศิลป์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบัญชี สุธาภา วิริยะชาติประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ เเผนธุรกิจจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เปลือกกุ้งอบกรอบตรา SHRIMP CRISPY บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์ การพัฒนาความสนใจเรียนในรายวิชาการเขียนโปรแกรมด้วยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์:กรณีศึกษารายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]