ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3681 ถึง 3700 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร(ณัฐวุฒิ เลิศวัฒนเกษม และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเรือนอเนกประสงค์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร(นมัสการ มรรคสุนทร และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้า การเปิดรับข่าวสารและส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ UBER X (พรรณพร แซ่ฝู่และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.สุมนา ธีรกิตติกุล การศึกษาลักษณะส่วนบุคคล การติดต่อสื่อสาร วัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานร่วมกันของพนักงานระดับปฏิบัติการในกรุงเทพมหานคร(นฤนาท ซำศิริพงษ์ ,สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ และสุมนา ธีรกิตติกุล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์. ระบบการทำงาน กระบวนการทำงาน และบรรยากาศการทำงานโดยการติดต่อสื่อสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่มีผลต่อประสิทธิผลการทำงาน เป็นทีมของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร.(นิธิวัฒน์ วุฒิเสน,สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ และภูมิพิชัย ธารดำรงค์.) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิรันดร์ อรรครัต นกุล การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านเว็บไซด์พระเครื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือประมูลพระเครื่องออนไลน์ (E-COMMERCE)(ภัทรดนัย พิริยะธนภัทรสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณและนิรันดร์ อรรครัตนกุล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.กฤติกา ลิ้มลาวัลย์ การประเมินความเป็นไปได้ของการใช้แอปพลิเคชั่น Fixxhome ในการทำธุรกิจในกรุงเทพมหานคร(นนท์ธิชัย สุขมหาและกฤติกา ลิ้มลาวัลย์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Alignment of new product development and productinnovation strategies: a case study of Thai food and beverage SMEs(Preecha Chaochotechuang* & Stefania Mariano) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Utilizing a systematic literature review to develop anintegrated framework for information and knowledge management systems(Chulatep & Senivongse, Alex Bennet, Stefania Mariano, (2017)) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano Artifacts in knowledge management research: A systematic literature review and future research directions. (Mariano, S., & Awazu, Y.) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano A. The dynamics of organizational routines in a startup: The EREDA model. (Mariano, S., & Casey) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Stefania Mariano The Role of Collaborative Knowledge Building in the Co-creation of Artifacts: Influencing Factors and Propositions. (Mariano, S., & Awazu) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Ronald Surachai Thesenvitz Building a Medical Product Development Industry in an Emerging Economy.-Conference Paper(Vatananan-Thesenvitz, R. & Hamilton, J.,) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Ronald Surachai Thesenvitz Determining the Alignment Between Two Processes Using a Modified Balanced Scorecard Approach.-Conference Paper(Vatananan-Thesenvitz, R.& Yodsamud, E.,) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr. Ronald SurachaiThesenvitz Roots and Development of Capabilities in Economic Science: A Bibliometric Analysis-Conference Paper (Vatananan-Thesenvitz, R. & Stuehmer, A., Kongthon, A.,) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr. Ronald SurachaiThesenvitz Technology Development Roadmap for Medical Robotics in Thailand.-Conference Paper (Vatananan-Thesenvitz, R. & Wongpiromsarn, T., Damrongchai, N.,) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.VincentMichel Ribiere  Problem Based Learning as a methodology to unlock professional identity within young marketing graduates: a Case Study of Bahrain Polytechnic (Ribière, V., & Ermine, J.L. Vande Wiele, P., Morris, D., (2017)) การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.VincentMichel Ribiere  Team psychological safety and teamlearning: a cultural perspective (Vincent M. Ribière Alex Bennet , & Peter Cauwelier (2016)) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Xavier Francis Etienne Pierre Parisot  Toward a Business Ecosystem Grounded Theory-Academic Article บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Dr.Xavier Francis Etienne Pierre Parisot  Business ecosystem research program diachronic analysis. -Conference Paper (Parisot X., Iskia T. & Gratacap A. (2017)) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]