ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3661 ถึง 3680 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ฐิตินันท์ นครศรี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดนนทบุรี (วีณา ศรีเจริญ, นิตนา ฐานิตธนกร ,นิรันดร์ อรรครัตนกุลและฐิตินันท์ นครศรี) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ฐิตินันท์ นครศรี การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล การยอมรับและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงาน มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร(เพชรรัตน์ ศิริวัฒนานุรักษ์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณฐิตินันท์ นครศรี) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ ทาปัญญา The Impacts of Perceived Risk and Destination Image on Chinese Visitor's Decision and Destination Loyalty for Visiting Thailand (Bingru ZhangKasemson PipatsirisakSriwan Thapanya ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา Key Determinants for Thai Food SMEs Success in Bangkok Metropolitan District (Shengtao Yu, Kasemson Pipatsirisak, Sriwan Thapanya) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ภาพลักษณ์ส่วนบุคคล ความเป็นนวัตกรรม และการรับรู้ข่าวสารส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการยอมรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร(เกียรติกุล ดาวเวียงกัน และ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของเนื้อหาทางการตลาด ความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูล และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการบอกต่อทางการตลาดไวรอล ของผุ้ใช้งานบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร (หะริน จงเจริญรัตน์และ ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว ค่านิยมส่วนบุคคล แรงจูงใจ และความคาดหวังในส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร (อภิชิต ตั้งตระกูล และไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.รอ.นพ.ดร.สุมาส วงศ์สุ นพรัตน์ The Impact of Brand Image and Customer Value Upon the Buying Decisions and Brand Loyalty of Hotels in the Thai Tourist Industry: A Case Study of the Purchasing Decisions of Gay Men in Thailand Metropolitan Districts(Hatsadee WangpimoonSumas WongsunopparatKasemson Pipatsirisak) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ภาณุ บุญสมบัติ การการศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิผลการใช้งาน และบรรยากาศในการทำงานที่มีผลต่อการยอมรับการใช้งาน Google Application ในระบบอินทราเน็ต: กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร(สุภาพร กันสุด สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณภาณุ บุญสมบัติ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคอาหารเสริมกลูตาไธโอนในจังหวัดนนทบุรี(เนตรนภา โอรสานนท์และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผ้าทอของจังหวัดอุทัยธานี(ณัฐนรินทร์ เพ็งอุ่น และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจต่อการรับชมสื่อสารโฆษณาดิจิตอลออนไลน์ (YouTube) ของประชากรในกรุงเทพมหานคร(ธัญญนันท์ ปัณณพรพิชญ์ และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารที่ใช้โปรแกรมสั่งอาหารอัตโนมัติในเขตกรุงเทพมหานคร(ขวัญพงศ์ พันธ์เจริญวรกุลและชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าผ่านโฆษณาแฝงในรายการทางโทรทัศน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร(จุฑารัตน์ คำสุรินทร์ และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ QR Code ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร(นภัสวันต์ ชมภูนุช และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซุปเปอร์มาร์เก็ตของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร(จุฑารัตน์ สายโรจน์พันธ์และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน การเปิดรับข่าวสาร ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณภาพให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ ในจังหวัดนนทบุรี(ศิริวรรณ อุดมเวชภัณฑ์และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร(ภูริชา กรพุฒินันท์และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพการบริการ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารบุฟเฟต์ญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร(นัฐพล จำกำจรและชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน อิทธิพลของการรับรู้ถึงประโยชน์ ความน่าเชื่อถือและการจัดการความรู้ ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ Google ในกรุงเทพมหานคร(ธนภัทร จอมแก้ว และชุติมาวดี ทองจีน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]