ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3641 ถึง 3660 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ ความสามารถในการสื่อสารองค์กร รูปแบบการดำเนินชีวิต และแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานเป็นทีมของพนักงานที่มีวัยต่างกันในองค์กร กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ (กิติคุณ แย้มบาน สิทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ทิศพล นครศรี) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ แรงจูงใจในการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรที่มีผลต่อการทำงานเป็นทีม กรณีศึกษา: บริษัท ลิสซึ่ง แห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร(ณิชา คงสืบ สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ แบบของผู้นำ พฤติกรรมของผู้นำ แรงจูงใจของพนักงานปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลในการทำงานของธนาคารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร(กัญจน์ณัฏฐ์ คงวิโรจน์สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ อิทธิพลของภาพลักษณ์ การมีส่วนร่วมทางสังคม และความประทับใจในการบริการ ที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ: กรณีศึกษา ผู้ป่วยที่ได้รับบริการจากบุคลากรกลุ่มสหวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ส่วนสนับสนุนบริการโรงพยาบาลเลิดสิน(กมลมาส จั่นเพชร สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของคุณค่าที่รับรู้ด้านราคา และด้านคุณภาพต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาซื้อซ้ำของผู้บริโภคสินค้าไทยกูลิโกะในเขตกรุงเทพมหานคร. (อัมพล ชูสนุก, จอมพล เวชการ, ฉวีวรรณ ชูสนุก และกิตติ เจริญพรพานิช กุล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของการจัดการโซ่อุปทานต่อผลการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย (มาเรียม นะมิ, อัมพล ชูสนุก, ฉวีวรรณ ชูสนุก, และกิตติ เจริญพรพานิชกุล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของการทำการตลาดแบบบูรณาการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าในการเลือกซื้ออาคารชุด บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (ฉวีวรรณ ชูสนุก, พูมพงศ์ ภูมมะภูติ, อัมพล ชูสนุก, วทัญญู รัศมิทัต และอริสฬา เตหลิ่ม) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าที่รับรู้ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้ผลิตภัณฑ์ชิพอินเทล (อัมพล ชูสนุก, จักรินทร์ เป้ามา, ฉวีวรรณ ชูสนุก และกิตติ เจริญพรพานิชกุล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในเขต กรุงเทพมหานคร(อัมพล ชูสนุก, วิศรุต นาคะเกศ, ฉวีวรรณ ชูสนุก, และวิทยา ภัทรเมธากุล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยนของผู้นำสูงสุดขององค์การต่อความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในบริบทของวัฒนธรรมองค์การของบริษัทโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย(อัมพล ชูสนุก ฉวีวรรณ ชูสนุก และสุภาพร เพ่งพิศ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าอสิตา อีโค รีสอร์ท(ธิติพร มะณี, มาเรียม นะมิ และอัมพล ชูสนุก) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของคุณภาพระบบต่อการใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์สุทธิที่ได้รับของผู้ใช้งานระบบงานให้บริการด้านเรือ สินค้า คลังสินค้า เครื่องมือทุ่นแรง และใบแจ้งหนี้ค่าภาระต่าง ๆ ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย(อัมพล ชูสนุก,  ภัทรลักษณ์ บุญมานำสิน และฉวีวรรณ ชูสนุก) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้า ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตพื้นที่ ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ)(อรรถพล ฐิติวร, มาเรียม นะมิ และอัมพล ชูสนุก) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก   การเทียบเคียงสมรรถนะที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน และผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมยางพาราไทย(กิตติ เจริญพรพานิชกุล, ฉวีวรรณ ชูสนุก, อัมพล ชูสนุก  และสุภาพร เพ่งพิศ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานต่อความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และผลการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่(รัตนพล อุปฐานา, มาเรียม นะมิ และอัมพล ชูสนุก) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อและการกลับมาใช้บริการซ้ำของลูกค้าโรงพยาบาลพระราม 2(ไชยชนะ จันทร์อารีย์, มาเรียม นะมิ และอัมพล ชูสนุก) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก Sufficiency economy and sustainability(U-tantada, S., Mujtaba, B. G., Yolles, M., & Shoosanuk, A.) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร. รูปแบบการจัดการมีผลต่อความสำเร็จในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอาชีพไทยแลนด์ลีก บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ส่งผลต่อความภักดีต่อตราสินค้า กรณีศึกษาเบเกอรี่ตราสินค้าเอส แอนด์ พี่ (S&P)(ณัฏฐณิชา ณ นคร และ ชนิดา นุ่มประสงค์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของธุรกิจจัดหาคู่และการพัฒนาธุรกิจให้กับริษัท The Love Agency(บุหงา ทองดีวงษ์ ธรรญธร ปัญญโสภณ และณัฏฐณิชา ณ นคร) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]