ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3621 ถึง 3640 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. InpongLuanglath Entrepreneurial intent Metrics บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. InpongLuanglathMs. PanitaKlongtone(BUIC student) Gender Difference in Entrepreneurial Intent บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Sethabutra, T. Sripusitto, P. Wang, Y.H. E-Learning As A Supplementary Learning Method การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Nyrhinen, Antti A gamification-based model for implementing agile project management in e-commerce SMEs บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ The Effect of Technology Acceptance Model on Behavioral Intention to Use Facebook Live: The Mediating Role of Attitude บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี และประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าที่ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้บริการ Pre-order เครื่องสำอางผ่านทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับปัญ์ญจทรัพย์ ปัญญาไว) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ภาพลักษณ์และทัศนคติที่ส่งผลต่อการตั้งใจซื้อเครื่องสำอางค์ในร้าน Drugstore ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับหิรัญ หิรัญประทีป) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ การสื่อสารออนไลน์แบบปากต่อปาก และทัศนคติ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารเกาหลี ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับเจริญขวัญ วงค์เพ็ญ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ ผลกระทบของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาจากประเทศอาเซียน 6 ประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.ธานี พุทธวิถี ผลกระทบจากภาคการเงินต่อดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.กิตติวัฒน์ โพธิ์งามบวรชัย และ อ.อารีรัตน์ สุจิรปัญญา อิทธิพลของมูลค่าการซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย์ SET50 เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ การรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา คุณภาพบริการและความไว้วางใจที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช(วรัญญา คงจิตราภาศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรมเกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ Policy Suggestions in Preparation for Labor Flow in the Tourism Industry and the Development of Teaching and Learning Potential of Students at Vocational Colleges Offering Hotel and Tourism Major through Curriculum Improvement and Preparation for the ASEAN Economic Community in 2015 (Suthinan PomsuwanSomruthai Soontayatron) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร และบทบาทของผู้นำ ที่มีผลต่อประสิทธิผลการทำงานของข้าราชการ ในเทศบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสมุทรปราการ(พิชญา เชื้อสิงห์โตสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ลักษณะทางประชากรศาสตร์และปัจจัยจิตวิทยาการลงทุนที่มีต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนไทยในงานมหกรรมการเงินไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.ฐิตินันท์ นครศรี การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล การยอมรับและพฤติกรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงาน มีผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (เพชรรัตน์ ศิริวัฒนานุรักษ์ สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ฐิตินันท์ นครศรี) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์   พรหมสุวรรณ การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ปัจจัยความเชื่อมั่น และปัจจัยการบริการ 7Ps ที่มีต่อปัจจัยความจงรักภักดีของลูกค้าร้านกบินทร์อะไหล่ 2003 กรณีศึกษาร้านจำหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี (รวิสรา แซ่โง้ว สิทธินันทน์ พรหมสุวรรณสาธิต วิทยากร) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคลปัจจัยกระบวนการความรู้ความเข้าใจและปัจจัยกระบวนการทำงานที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยเพื่อการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล (อุมาพร บุญทอง สิทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ทิศพล นครศรี) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล การให้บริการระบบ 4G และคุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 4G ของบริษัทแห่งหนึ่ง : กรณีศึกษาผู้ใช้บริการเครือข่าย 4G เขตกรุงเทพมหานคร (ทรงพร อวงพร สิทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ทิศพล นครศรี) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์  พรหมสุวรรณ การศึกษาปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรและปัจจัยด้านข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานในบริษัทเอกชน (สมฤดี คุ้มเดช สิทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ทิศพล นครศรี) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]