ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3601 ถึง 3620 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยการส่งออกที่มีผลต่อความสาเร็จของผู้ประกอบการน้ามันปาล์มดิบของไทย (ผลงานร่วมกับ นฤมล เหรียญมหาสาร) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี การจัดการด้านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอาหารไทย (ผลงานร่วมกับ อริยา ส่งแสงชัย) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี การศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจห้องเย็นของไทยที่ส่งผลต่อระดับความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ผลงานร่วมกับ อุษณี วงศ์ศักดิ์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี การศึกษาห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก (ผลงานร่วมกับ ขวัญฤทัย เทพพิทักษ์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี สมรรถนะของผู้ประกอบการส่งออกกุ้งแช่แข็งที่ส่งผลต่อระดับความเป็นโลกาภิวัตน์ในประเทศไทย (ผลงานร่วมกับ เกียรติขจร แซ่ไต่) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี กลยุทธ์การแข่งขันพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก (ผลงานร่วมกับ ศันธนีย์ อุ่นจิตติ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thi Mai Lien Dau (อ.โด๊ะ ธิ ไม เลียน) Exploring International Interdependencies in ASEN Using a Global Vector AutoReegression Model บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thi Mai Lien Dau (อ.โด๊ะ ธิ ไม เลียน) What if ASEAN member countries implement common monetary policy: A Counterfactual Analysis?, สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ แนวทางการจัดการโลจิสติกส์บรรเทาทุกข์ภัยพิบัติ กรณีศึกษาการจัดการอุทกภัยสำหรับ อบต.บางระกำ จังหวัดนครปฐม บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ ค่านิยมส่วนบุคคล แรงจูงใจ และความคาดหวังในส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเรียนโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับจิรารัตน์ ปุญญฤทธิ์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับจิตตวุฒิ รัตตกุล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวสำหรับเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับสรรพสิริ ชัยเกียรติธรรม) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติและแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อผิวขาวของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับหทัยทิพย์ แดงปทิว) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ร้านกาแฟสด คาเฟ่อเมซอน (ผลงานร่วมกับสุกัญญา ละมุล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปุณณรัตน์ ชนะสิทธิ์ The Impact of Supplier Relationship Management on Transportation Service Level Case Study: Top Two Rank of Private Domestic Express Transportation Company in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ เรื่อง ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียน :กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต    บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.สมาน ศรีกรการ ศึกษาการพัฒนาศักยภาพและโอกาสการเปลี่ยนโหมดขนส่งมวลชน (Transportation Modal Shift) กรณีศึกษา รถไฟฟ้าสายสีม่วง บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. InpongLuanglath Entrepreneurial Intent of eBusiness among Students in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. InpongLuanglath Demand for Video Courseware in eLearning บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. InpongLuanglath New Log-Likelihood Estimation Function การศึกษา การศึกษาทั่วไป View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]