ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 361 ถึง 380 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ ห้องลองเสื้อผ้าด้วยระบบ RFID วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ ระบบตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเว็บสำหรับผู้ประกอบการ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ณัฏฐ์ อรุณ กระบวนการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดโดยใช้หลักการหาอาหารของแบคทีเรีย เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ กระบวนการทางชีวภาพ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ การแสดงกลิ่นและการบันทึกกลิ่น เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ กระบวนการทางชีวภาพ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุนทรี รัตภาสกร ระบบและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.มณฑาสินี หอมหวาน พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกแห่งอนาคต เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ กระบวนการทางชีวภาพ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ แนวทางสนับสนุนรถยนต์ FEV ในประเทศไทย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เกียร์ออโต้ยุคใหม่ (CVT - Dual Clutch) ดีจริงหรือ? วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.สุพจน์ สุขโพธารมณ์ เครื่องเตือนอาการหลับในขณะขับรถแบบไร้สาย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 บัญชี ธันยกร จันทร์สาส์น ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 – 2552 บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.ทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ คุณลักษณะพึงประสงค์ของครูตามความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 บัญชี ผศ.ภัสพร ตั้งใจกตัญญู และ ผศ.ณัฐชา วัฒนวิไล การประเมินตนเองเกี่ยวกับศักยภาพนักบัญชีอาชีพของบัณฑิตใหม่ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 บัญชี ดร.สุธา เจียรนัยกุลวานิช คุณลักษณะด้านคุณธรรมระดับปัจเจกบุคคล สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา View
2554 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 บัญชี อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม ประสิทธิผลโครงการอบรมการคำนวณต้นทุนเพื่อตั้งราคาขาย: การวิจัยอิงฐานชุมชน บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.กานดาวรรณ แก้วผาบ วิธีการสอนบัญชีกับ TQF เพื่อรองรับการเปิดเสรีการศึกษา บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.ขวัญใจ เลี้ยงวิวัฒน์ การปันส่วนต้นทุนวิธีพีชคณิตโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี ผศ.อัญชลี วิรุฬห์จรรยา การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.ชยาภรณ์ ธรรมโกวิท Excel โปรแกรมที่ธุรกิจไม่ควรมองข้าม โดย อ.วิทยา จั่นคล้าย และ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2554 บัญชี อ.คมกฤช ภาวศุทธินนท์ และ อ.สุภาภรณ์ คงสวัสดิ์ การบัญชีบริหาร: บทบาทสำคัญในฐานะเครื่องมือสำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]