ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3581 ถึง 3600 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ในเขตคลองเตยและบางบอน กรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ สาวิตรี ศรีวิมลศิริ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการซื้อน้ำแข็งไสเกาหลี บิงซู ของผู้บริโภค ในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ เขมวัฒน์ คุ้มภัย) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางที่เป็นตราสินค้า จากสหรัฐอเมริกาของผู้หญิงวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ ธัชนันท์ ศีลพิพัฒน์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ ปริรัตน์ มีเที่ยง) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อกางเกงยีนส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ ยลระวินทร์ เมฆรุ่งโรจน์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อบ้านของผู้สูงอายุที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ สิรินทิพย์ เกลี้ยงพร้อม) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Penjira Kanthawongs, Ph.D. EXPLORING STUDENTS E-LEARNING EFFECTIVENESS THROUGH THE USE OF LINE CHAT APPLICATION,P.181-187, บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Penjira Kanthawongs, Ph.D. FACTORS AFFECTING PERCEIVED SATISFACTION WITH FACEBOOK IN EDUCATION, P.188-194, บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Penjira Kanthawongs, Ph.D. STUDENTS GOOGLE DRIVE INTENDED USAGE: A CASE STUDY OF MATHEMATICS COURSES IN BANGKOK UNIVERSITY,P. 335-338 การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Penjira Kanthawongs, Ph.D. AN EMPIRICAL STUDY ON THE IMPACT OF SELF-REGULATION AND COMPULSIVITY TOWARDS SMARTPHONE ADDICTION OF UNIVERSITY STUDENTS,P.339-342 การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.สัณฐิติ ยรรยงเมธ การประเมินโครงการอบรมเศรษฐีน้อยพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3) โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลบางพูด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ทางออกที่ยั่งยืนสำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาการเงิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.เพชรี ศิริกิจจาขจร การเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานในวิชาตลาดการเงินและสถาบันการเงินระหว่างนักศึกษาที่เพศและพื้นความรู้เดิมต่างกัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี วัฒนธรรมกระแสนิยมเกาหลีกับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและความงามของผู้บริโภคเพศหญิงในเขตกรุงเทพ, บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี กลยุทธ์การตลาดตามการดำเนินชีวิตที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในสายตาผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี คุณภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce quality) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตของผู้บริโภคภายในเขตกรุงเทพมหานครและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (ผลงานร่วมกับ ณัฐรดา ประสงค์ทรัพย์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี กลยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ผลงานร่วมกับ ณัฐกานต์ ชินวงศ์อมร) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี การสร้าคุณค่าตราสินค้าระดับโลก (Global Brand Equity) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ซัมซุง (Samsung) ของผู้บริโภคเจนเนอร์เรชั่น วาย ในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ ธรรมภรณ์ สิงห์กฤตยา) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ประกอบการลานมันสาปะหลังไทย กรณีศึกษาผู้ประกอบการ ลานมันจังหวัดอุบลราชธานี (ผลงานร่วมกับ ธารง อังสุรัตน์โกมล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]