ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3561 ถึง 3580 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณภาพการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความต้องการเป็นเอกลักษณ์ และการเรียนรู้เชิงสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมอัจฉริยะของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ ปริญญ์ ชำนาญวนกิจ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ความคาดหวังในการส่งมอบที่รวดเร็ว ประสบการณ์การใช้บริการ ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความกังวลต่อเทคโนโลยี การใช้งานจริง และความน่าเชื่อถือที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการเครื่องรับชำระเงินอัตโนมัติของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี (ผลงานร่วมกับ นัตติยา ภู่สละ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร แรงจูงใจในการเดินทาง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การสื่อสารปากต่อปากแบบออนไลน์ ทัศนคติในการเดินทาง และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อการตัดสินใจอิเล็กทรอนิกส์ (E-decision) เพื่อเลือกแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยของผู้บริโภคในจังหวัดสระบุรี (ผลงานร่วมกับ บัญญัติ พิลา) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภคที่ส่งผลต่อความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ของรัฐบาลไทย (ผลงานร่วมกับ พรชนก พลาบูลย์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์และการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ จองร้านอาหารผ่านโมไบล์แอปพลิเคชั่นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ สุภาวดี ปิ่นเจริญ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คุณภาพในการให้บริการ สื่อสังคมออนไลน์ และคุณภาพอาหารที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ้ำของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ เมฐินี ภิญโญประการ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.นพคุณ ชีวะธนรักษ์ โฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์กับการรับรู้ตราสินค้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.สรวิช สรมณาพงศ์ เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติต่อล็อตเตอรีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร หน้าที่ 49-58 บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อิทธิพลของค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคต่อความตั้งใจติดตั้งใช้ระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thiangtam, S. Impact of Perceived Companys Innovativeness, Service Quality and Customer Satisfaction on Repurchase of Life Insurance(ผลงานร่วมกับ Anuntavoranich, Pongpun and Puriwat, Wilert) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thiangtam, S An Analysis of Factors Influencing Consumers Intention to Install Solar Power System with Reference to Evidence from Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thiangtam, S A causal relationship model of the acceptance of mobile sales force automation of life insurance agents(ผลงานร่วมกับ Anuntavoranich, Pongpun and Puriwat, Wilert) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Thiangtam S. A Structural Model of Technology Acceptance of Life Insurance Agents: Evidence from Thailand(ผลงานร่วมกับ Anuntavoranich, Pongpun and Puriwat, Wilert) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบวิสาหกิจชุมชนในอำเภอ แม่จัน จังหวัดเชียงราย บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Tunsakul Khomson Informational Influence of Social Network Sites on Consumer Engagement: A Context of Civic Engagement. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ Tunsakul Khomson Dual Routes of Online Information Influence on Consumer Purchase Intention: A Case Study of Bangkok University Undergraduates. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการตั้งใจซื้อสินค้าออร์แกนิคของผู้บริโภคในเขตคลองเตยและเขตสาทรกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ โอฬาร เลิศศักดิ์นรินทร์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ นภัสสร จิระอุดมรัตน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ ทานตะวัน ตันติทวีวัฒนา) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อสมาร์ทโฟนของผู้เข้าชมงานโมบายเอ็กซ์โป 2559 (ผลงานร่วมกับ ดารารัตน์ เที่ยงธรรม ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]