ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3541 ถึง 3560 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ปุณยภัทรบุณยรัตนสุนทร An investigation of Thai students English language writing difficulties and their Use of writing strategies การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Marties Piguing Hilaoรศ.เสาวภา วิชาดี Gender Differences in Mobile Phone Usage for Language Learning, Attitude, and Performances สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์พิมพ์นก  เจริญพานิช Effectiveness of the  Audiolingual Method A Further Synthesis of Research through 2015 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร การสื่อสารความหมายผ่านรอยสักของวัยรุ่นไทย (Interpretation through Thai Teenagers' tattoos) (ผลงานร่วม สุธิดา แซ่อึ้ง) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน ความสามารถในการใช้คำเรียกขานภาษาอังกฤษของพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมในกรุงเทพมหานคร การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว นางสาวณภัค จันทะยาสาคร Culture of Teaching Mapping the Teacher Professional Developing Terrain. สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว นางสาวณภัค จันทะยาสาครนางสาวมัสลิน นาสาทร และนางสาวปนัดดา อัญโพธิ์ Using Story Telling as a Reflective Pedagogical Approach to Promote Culturally Responsive Students and Faculty and Learning toward Critical Consciousness via Study Abroad Programs and Exchanges. การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.นิธิวดี จรรยาสวัสดิ์ และ อ.พีรวัส วรมนธนาเกียรติ แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนธุรกิจในไทย การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ชินวัฒน์ วงศ์พิพัฒน์กุล การศึกษามาตรฐานผู้สอนภาษาจีนธุรกิจในไทยอันพึงมี สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี รายการขายสินค้าตรงทางโทรทัศน์กับการรู้เท่าทันสื่อมวลชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ ผศ.สุภา พนัสบดี) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี A Comparative Study of Service Quality: A Case of Thai Budget Airlines versus Foreign Budget Airlines (ผลงานร่วมกับ ผศ.สุภา พนัสบดี) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี Tourist Tragic News: A Case of its effects on Tourism in Thailand (ผลงานร่วมกับ ผศ.สุภา พนัสบดี) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ประเภทของร้านอาหาร คุณภาพของอาหาร คุณภาพการบริการ และสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารสำหรับมื้อค่ำของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับณัฐวุฒิ รุ่งเสถียรภูธร) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การยอมรับเทคโนโลยี ความไว้วางใจ การเน้นราคาประหยัด และความแปลกใหม่ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของสายการบินต้นทุนต่ำของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ผลงานพิชญ์ปิยา เพ็งผ่อง) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ทัศนคติและความเชื่อของครอบครัว ความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารคลีนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ อุกฤษฏ์ เอื้อวัฒนสกุล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร สื่อสังคมออนไลน์ ทำเลที่ตั้งของที่พัก คุณภาพการให้บริการ และความพึงพอใจอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการจองที่พักผ่านแอปพลิเคชัน Airbnb ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ผลงานร่วมกับ อิสเรศ ศักดิ์วีระเดชกุล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การตอบสนองผู้บริโภค คุณค่าตราสินค้า และการบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานเสือหมอบของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ กมลชนก สระทองคำ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การยอมรับเทคโนโลยีและคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการการเรียนรู้ออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับมหาชน (MOOC) ของผู้ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ อภิชัย ทาก๋อง ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณภาพของเว็บไซต์ ความไว้วางใจ การรับรู้ถึงคุณค่า และการจัดอันดับและความคิดเห็นที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน eBay ของผู้บริโภคชาวไทย (ผลงานร่วมกับ ปพน เลิศชาคร) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณค่าตราสินค้า ความรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ และปริมาณการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถจักรยานยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (ผลงานร่วมกับ จิตภินันท์ ศิริรัตนสุวรรณ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]