ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3521 ถึง 3540 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ An exploratory research on perceived destination attractiveness from viewing Korean film of Thai private university students A case study of Bangkok University สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.วลัยพร ริ้วตระกูลไพบูลย์ Effects of frequency of viewing Korean film on preference for Korea and intention to visit Korea สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว Mr. Lim Lee Kian Performance Expectation in Low Cost Airline Industry สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี สังคมศาสตร์ การโรงแรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อาทิตยา อรุณศรีโสภณ (กิติยา มโนธรรมรักษา ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ และ ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล) การประชุมวิชาการการศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ (ทำร่วมกับ อ.ธณกนก เชื้อทอง) การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจและความสามารถในการจัดทำโครงงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ยุบลวรรณ ตั่นเธียรรัตน์ (ทำร่วมกับ อ.ปารดา เพชรมณี) การเปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังการเรียน และความสามารถในการทำโครงงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในรายวิชาศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลกและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฏีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศวัฒนากมลชัย ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศวัฒนากมลชัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศวัฒนากมลชัย รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของประชากรรุ่นเบบี้บูมในกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พิศร เจนวาณิชยานนท์อ.ประภากร สีทาอ.ทานตะวัน อุณาภาค Destination attributes influencing decision making in choosing Thailand of tourists from East Asian countries สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกวิท รุ่งเสรีรัช Performance Expectancy in LowCost Airline Industry สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์อรชร กิจการ How Students perceived Social media as a learning Tool in Enhancing their Language Learning Performance สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์อรประภัทร์สุวรรณ์ธาราทิพย์ Autonomous Language Learning Behaviors of Undergraduate Students การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Willard Van De Borartรศ.เสาวภา วิชาดี Students Perceived Effectiveness of Educational Technologies and Motivation in Smart Classroom การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Willard Van De Borart Re-constructing memory using quantized electronic music and a ‘Toridion byte quantum algorithm Creating images using zero logic quantum probabilistic neural networks (ZLQNN) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดีอาจารย์วิวัฒน์อรวิวัฒนกุล An Investigation of Undergraduate Students Beliefs about Autonomous Language Learning สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี A Development of the Blended Learning Model Using Edmodo for Maximizing Students Oral Proficiency and Motivation การศึกษา การเรียนการสอน View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภาวิชาดี Foreign Languages Managements to Internationalization of Thai SMES สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]