ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3501 ถึง 3520 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเดินทางท่องเที่ยวไนท์มาร์เก็ต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดนัดรถไฟรถไฟศรีนครินทร์ (ชื่อรวมกับ สิชล กุลอำภา) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน ปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาชมมวยไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ (ชื่อรวมกับ นปภัสร์ ชูสุวรรณ) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน รูปแบบธุรกิจรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่สำหรับการจัดเลี้ยงทางธุรกิจ (Off-premise catering) ที่ประสบความสำเร็จในเขตกรุงเทพมหานคร (ชื่อรวมกับ จารุวรรณ จรุงกลิ่น) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน แนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม(ชื่อรวมกับ สุถี เสริฐศรี) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ภูเกริก บัวสอน ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเบเกอร์รี่แบบซื้อกลับบ้าน (Take Home) จากร้านเบเกอร์รี่ในศูนย์การค้าในเขตกรุงเทพมหานคร (ชื่อรวมกับ ศิลาพร วิภาสสุวรรณ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ณัฐนุช วนิชย์กุล ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกาของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ณัฐนุช วนิชย์กุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของชาวมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานคร (ชื่อรวมกับ มัทนี คำสำราญ) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการจัดการพิพิธภัณฑ์การแพทย์ศิริราชให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้(ชื่อรวมกับ สมภพ ศรานุรักษ์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเมียนมาร์ (ชื่อรวมกับ นาวิน เกตุรวม) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี(ชื่อรวมกับ นุชนารถ จันทร์แรม) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวของชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี (ชื่อรวมกับ วรรณวิศา จิตใจกล้า) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.สุชาดาเจริญพันธ์ศิริกุล กรณีศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อทัศนคติของผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศในการเลือกใช้บริการของโรงแรมไอบิส และโรงแรมโนโวเทลในเขตกรุงเทพมหานคร (ชื่อรวมกับฉัตรชัย สิริวณีปกรณ์) สังคมศาสตร์ การโรงแรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.สุชาดาเจริญพันธ์ศิริกุล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการของนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ห้างสรรพสินค้าปลอดภาษีในเขตกรุงเทพมานครและปริมณฑล (ชื่อรวมกับ Zirong Li) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สุถี เสริฐศรี ปัจจัยด้านการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อมาชมมวยไทยของนักท่องเที่ยวต่างชาติ(ชื่อร่วมกับ นปภัสร์ ชูสุวรรณ และ ดร.ภูเกริก บัวสอน) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ บริบททางโบราณคดีของการค้าเครื่องปั้นดินเผาบริเวณชายฝั่งทะเลประเทศไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงพุทธศตวรรษที่ 25 (Archaeological Context of Trade Ceramics in the Coastal Area of Thailand During the 14th to 20th Centuries) สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.อัตถสิทธิ์ สุขขำ เรือและพาณิชย์นาวีบริเวณมหาสมุทรอินเดียฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ การวิเคราะห์ครั้งใหม่จากแหล่งภาพเขียนสีน้ำ ถ้ำพญานาค (ถ้ำไวกิ้ง) ภาคใต้ของประเทศไทย (Ships and Maritime Activities in the North-eastern Indian Ocean re-analysis of rock art of Tham Phrayanaga (Viking Cave), Southern Thailand) สังคมศาสตร์ ประวัติศาสตร์ View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์กาญจนา พากโพธิ์ (Bunyasrie,V.& Phakpho,K. (2016).) Factors Influencing Foreign Students Decision to Participants in an Educational Tourism A Case Study of Asia Summer Program 2016. สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์สุทธิมาน เสียมไหม (Ratanakarn,S.& Siammai,S. (2016).) The Global Access Asia (gaa) The On-line Courseware Platform. สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์กฤษณ์ ธรรมกฤษดา (Unyapho,P.& Tammakridsada,K. (2016).) Using Education Diplomacy to Bride Global Diversity in Higher Education in Asia and Beyond. การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]