ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3481 ถึง 3500 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ปฐมา สตะเวทิน, ศิวัตร เชาวรียวงษ์ และสุธีรพันธ์ สักรวัตร กลยุทธ์การสร้างความยั่งยืนในยุคดิจิทัล แนวทางการพัฒนาดัชนีชี้วัดหลักด้านความยั่งยืน Sustainability Strategies in the Digital Era Implication for the Development of Sustainability Key Performance Indicators นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ พรนภัส ไชยสถาน ดร.ปฐมา สตะเวทิน Strategic Communication Management for Symphony Orchestra in the Context of Lanna Culture A Case Study of The Chiang Mai Youth Philharmonic Brand and Symphony Orchestra Foundation Strategic Communication Management for Symphony Orchestra in the Context of Lanna Culture A Case Study of The Chiang Mai Youth Philharmonic Brand and Symphony Orchestra Foundation นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ธุวพร อยู่ยง ดร.ปฐมา สตะเวทิน How is the Thai red cross society perceived in the sight of employees นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Supattra Boonyasuruk Dr.Patama Satawedin Video Content Marketing Consumption about Plastic Surgery นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย ผศ.ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์ การวิเคราะห์เนื้อหาสารและการตอบสนองบนเพจเฟสบุคเว็บท่องเที่ยว กรณีศึกษาเพจเฟสบุคเว็บ Chillpainai นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ฉัตรพรรณ์ รัตนะฉายทอง ผศ.ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์ พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใช้เฟสบุ๊ค (Facebook) สำหรับการท่องเที่ยวและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมวัยของคนกลุ่มอายุ 52-65 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ วรัชญา โคตรพัฒน์ ผศ.ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์ พฤติกรรมการใช้ Facebook Fan Page Bangkok Bank Credit Card ของผู้ถือบัตรเครดิต ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ชัยพร ภูทัตโต ผศ.ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของธุรกิจขนาดย่อมผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษา ขนมคางกุ้งทอดกรอบ โอคุสโน่ (Okusuno) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Jita Wanitkanchai Assoc. Prof. Dr.Chutima Kedsadayurat A Behavioral Study of Generation Y Living in Bangkok with Regards to Misic Consumption and Digital Media Path นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ (สิริลดา นาดี ผศ.ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์) ศึกษารูปแบบเนื้อหาการสื่อสาร และการตอบสนองบนเฟสบุ๊ก แฟนเพจ ผลิตภัณฑ์ความงาม กรณีศึกษา เฟซบุ๊กแฟนเพจ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Sriviboone, S., & Komolsevin, R. Value Orientation and the Quality of Halal Certification in Cosmetic Business นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Komolsevin, R., & Sriviboone, S. Thai Entrepreneur Perception Regarding Benefits Received from Halal Certificates นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Khasuwan, S., & Komolsevin, R. Obstacles of Thai SMEs in Applying for Halal Certification นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Wei, Y. & Supadhiloke, B. Analysis of Chinese Generation Ys Viewing Gratifications of Web Series นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดร.มนน ธรานุรักษ์ Motion Graphic Design to Communicate Thai Brand Archetypes ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ การวาดต่อเติมฉากในการสร้างภาพเทคนิคพิเศษ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล การอนุรักษ์และการประยุกต์ภูมิปัญญาหัตถกรรมผ้าทอของคนยองในจังหวัดลำพูน สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชื่อรวมกับ กิติยา มโนธรรมรักษา) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้านคาเฟ่ขนมหวานในห้างสรรพสินค้า (ชื่อรวมกับ ณัฐพร ดิสนีเวทย์) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง(ชื่อรวมกับ พิชญา ดวงฟู) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]