ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3461 ถึง 3480 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ (พลอยไพลิน ตองออ่น) การวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊คแฟนเพจของร้าน เครทักกีฟรายด์ชิกเคน ประเทศไทย (KFC) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ Comparison of language in news reports of sexual orientation in Thai printed media and online media นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ ผลงานวิจัยเรื่อง รูปแบบและบทบาทการนำเสนอสาระเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ปัญหาและอุปสรรคและการปรับตัวของโทรทัศน์ไทย นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ Information Technology, Use of Communication Technologies and Students Learning Experience at Bangkok University นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ดวงหทัย ธีรสวัสดิ์, ธรรญธร ปัญญโสภณ ปีเตอร์ กัน. ทักษะชีวิตและการสื่อสารของศิลปินนักแสดงรวมถึงการบริหารศิลปินเพื่อต่อยอดทางธุรกิจและอาชีพในอนาคต นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ชนะชัย ดินจันทรา, ธรรญธร ปัญญโสภณ ปีเตอร์ กัน กลยุทธ์ธุรกิจข้ามสื่อเพื่อความอยู่ รอดของอุตสาหกรรมดนตรี กรณีศึกษา แชนเดอเลียร์ มิวสิค (Chandelier Music) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ บุหงา ทองดีวงษ์ ,ธรรญธร ปัญญโสภณ ณัฏฐณิชา ณ นคร กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของธุรกิจจัดหาคู่และการพัฒนาธุรกิจให้กับริษัท The Love Agency นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Ngamruangpong, Punnahitanond, Panyasopon, T. K-Pop Culture Portrayal of Men in K-Pop Culture and Its Potential Influences on Young Thai Females Audiences นิเทศศาสตร์ โฆษณา View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Majilang, D. B., Wisessang, P., & Punnahitanond, R. Exposure of celebrities Instagram images and its relationship with followers perceived self-concept and visual self-presentation นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ จิรภัทร ทองบุญเรือง, กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ, ปีเตอร์ กัน การศึกษาพฤติกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีผลต่อการรับชมการเผยแพร่งานแสดงดนตรีสดและบันทึกการแสดงดนตรีสด ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ปิติมา ชีวพันธุศรี, กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ, ปีเตอร์ กัน ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคที่จะใช้ดนตรีคลาสสิกเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กทารก  นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อภิชาติ วีระสกุลรักษ์ , กมลทิพย์ เตชะสกุลมาศ, ปีเตอร์ กัน ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการสร้างสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็กอายุ 0-3 ปี  นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ วิภาภรณ์ นันทสุทธิวารี ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา กลวิธีการสื่อสารสินค้าประเภทเครื่องสำอางผ่านเน็ตไอดอลทางสื่อสังคมออนไลน์กับการตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นหญิงไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ วิกุล เคางาม ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา อิทธิพลของสื่อออนไลน์กับพฤติกรรมการแต่งกายเสื้อผ้ามือสองสไตล์วินเทจของวัยรุ่นไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ กนกรัตน์ จงเรืองทรัพย์ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกฟังเพลงผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นในกลุ่มวัยรุ่น บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ชญานิศ จิตรีปลื้ม ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา กลยุทธ์การทำรีมาร์เก็ตติ้งผ่าน Google Display Network กับประสิทธิภาพของการโฆษณาสำหรับธุรกิจ B2B ประเภทโรงงานผลิตเครื่องสำอาง นิเทศศาสตร์ โฆษณา View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ บุณยาพร วุฒิธรรมคุณ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา ศึกษาการรีวิวร้านอาหารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านอาหารสำหรับการรับประทานอาหารนอกบ้านของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ พรวลัย ประเสริฐวุฒิวัฒนา ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา รูปแบบการสื่อสารการตลาดออนไลน์เพื่อการสร้างแบรนด์ของสินค้าเกษตรอินทรีย์ กรณีศึกษากลุ่มเกษตรอินทรีย์ไร่รื่นรมย์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา A Historical Review of Media Coverage on the Southernmost Unrest of Thailand นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ปฐมา สตะเวทิน Health Communication Issues among Migrant Workers in Thailand A Systematic Review for Health Communication Practices ประเด็นการสื่อสารสุขภาพในแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย การทบทวนเอกสารอย่างเป็นระบบเพื่อแนวทางปฏิบัติด้านการสื่อสารสุขภาพ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]