ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3441 ถึง 3460 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ปุณิกา ทวีธนธาตรี และ ทิวา พาร์ค การศึกษาพฤติกรรมของเพศที่ต่างกันในการเลือกซื้อสินค้าทำมือโดยช่องทางออนไลน์   นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Park, T., Siritrakarnkit, S., Broome, R., Tanasuwanditi, S.,  Kantawong, P. Corporate Social Responsibility The Study of Fiber Industry in Thailand. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Park, T., Canlas, L. R., Montesines, D. L., Fortunato, M. M., Galang,  D. M., Cruz, I. G., Abellera, M. A., & Dellova, R. I A Study of multinational companies in Thailand and Philippines The use of mediation paradigm on corporate social responsibility.   นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Canlas, L. R., Park, T., Montesines, D. L., Fortunato, M. M., Galang, D. M., Cruz, I. G., Abellera, M. A. , & Dellova, R. I. (February, 3rd,2017). A sustainable Development Weaving Innovation in Business and Commerce. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Magpanthong, C. & McDaniel, D.   Optimism and challenges in Thailands digital television transition. นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Magpanthong, C. & McDaniel, D. Facebook comments A case study of audience reactions and interactions concerning major news stories on Thai newspaper Facebook pages. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Magpanthong, C. & McDaniel, D. Media portrayals of changing migration patterns in Southeast Asia.   นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Magpanthong, C. Communication research.   นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ พรรัมภา พรรณลึกและ พัชราภรณ์ เกษะประกร ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะ พฤติกรรมการเปิดรับสื่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Chakrit Charnbanchee & Pacharaporn Kesaprakorn The Influence of Customers' Participation in Cause - Related Marketing Campaign, Their Information Processing, Self - Perceived Corporate Reputation, and Purchasing Decision A Case Study of Apple Inc. on (Product) Red Campaign in Bangkok Metropolitan. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร THE IMPACT OF MEDIA EXPOSURE, GENDER, AND PRE-AND-POST PARTICIPTION IN ORGAN DONATION COMPAIGN ON THAISTUDENTS' KNOWLEDGE AND ATTITUDE TOWARD ORGAN DONATION นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Bancha Jenpiyapong & Suwannee Luckanavanich A study on the Anti-Aging product advertising strategies on facebook in Thailand. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.ศุภมณฑา สุภานันท์ ห้องเรียนสร้างผู้นำ 360 องศา กระบวนการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 360 Degrees Leadership Development Classroom The Learning Process of Bangkok University Students in the 21st Century. การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ สุธาวรรณ หนูครองสิน, มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย และ ณัฎฐณิชา ณ นคร การสำรวจพฤติกรรม และความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการใช้สื่อมัลติมีเดียในการสร้างรูปแบบนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ วราลักษณ์ อุ่นจิตร, มนฑิรา ธาดาอำนวยชัย และ ณัฎฐณิชา ณ นคร การสร้างสรรค์เนื้อหาบนดิจิทัลแพลตฟอร์มเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพคลีนฟู๊ด นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต (ชุติกาญจน์ มิ่งรัตน์ดิกรณ์) การศึกษาความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และซื่อสัตย์ภักดีต่อตราของลูกค้าประกันรถยนต์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต (พล เนื่องจำนง) พฤติกรรมการบริโภคสื่อบนเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคแบบโพรซูเมอร์ในสังคมแห่งการหลอมรวมสื่อ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม The Difference between perceived contents and sources of information in Learning -the-rope process among genders of employees in organization นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.พรพรหม ชมงาม (อังค์วรา เพียรธรรม) ความสัมพันธ์ระหว่างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่น ต่อทูตตราสินค้าของผู้ใช้บริการสถาบันการเงินในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ (ธัญชนก ศิริโสภิตกุล) การประเมินความต้องการจำเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]