ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3421 ถึง 3426 จากทั้งหมด 3426

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.สุนิสา ประวิชัย ตำรา การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ ตำรา การสื่อข่าวขั้นสูงหลักแนวคิดและการปฏิบัติ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Relationship Management บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ตำรา การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน (AB221) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล ตำรา การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (JavaProgramming) คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ ตำรา โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

[ First < Previous