ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3421 ถึง 3440 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.สุนิสา ประวิชัย ตำรา การเขียนงานประชาสัมพันธ์ขั้นพื้นฐาน นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.วัฒณี ภูวทิศ ตำรา การสื่อข่าวขั้นสูงหลักแนวคิดและการปฏิบัติ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์ การบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder Relationship Management บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ตำรา การบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน (AB221) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล ตำรา การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (JavaProgramming) คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ ตำรา โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สุกฤตา หิรัณยชวลิต บทความวิชาการเรื่อง นวัตกรรมของฝากจากทุนทางวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ บทความวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ของการเปิดรับข้อมูลผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อใช้สินค้าของ Gen Y นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ กรณีศึกษาความสัมพันธ์กลยุทธ์น่านน้ำการตลาดกับการโฆษณา. นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะและระดับการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ กับพฤติกรรมการบริโภค และการแสดงออกพฤติกรรมการบริโภคของตนเองด้วยการแบ่งปันข้อมูลการซื้อใช้ ผ่านสื่อออนไลน์ของกลุ่ม Gen Y นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ กลยุทธ์การสื่อสารเนื้อหาตราสินค้าและพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.วีรพงษ์ พวงเล็ก การศึกษาความสัมพันธ์การตระหนักรู้อัตลักษณ์และการรับรู้ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยจากการเปิดรับสื่อเว็บไซต์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ณัฐา ฉางชูโต การวิเคราะห์ปัจจัยความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสื่อสารแบรนด์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ปภาวี ศรีวารี และ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม และ ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ การแสวงหาข้อมูล ความไว้วางใจ และทัศนคติของผู้บริโภค ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อและการแบ่งปันข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา www.zalora.co.th นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Khasuwan Sarika and Komolsevin, Rosechongporn, Ph.D. OBSTACLES OF THAI SMEs IN APLLYING FOR HALAL CERTIFICATION บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ อ.สาริกา ค้าสุวรรณ บทความวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจากตะวันออกกลาง ซ มุมมองจากผู้ให้บริการทางการแพทย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุภา พนัสบดี Tourist Tragic News A Case of Its Effects on Tourism in Thailand นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.สุภา พนัสบดี และอ.สรรเพชญ พนัสบดี. รายการขายสินค้าตรงทางโทรทัศน์กับการรู้เท่าทันสื่อมวลชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ Panusbordee, Sanpet and Panusbordee, Supa. A Comparative Study of Service Quality a Case of Thai Budget Airlines versus Foreign Budget Airlines (Sanpet Panusbordee and Supa Panusbordee) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ The Dependence on International Film Festivals of Thai Independent Cinema นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]