ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3401 ถึง 3420 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์อุฬารพัชร นิธิอุทัย Fold ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์กิติคุณ วรสรธร น่าเบื่อ / Flexible Frame ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์กิติคุณ วรสรธร เดอะชราภาพ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์กิติคุณ วรสรธร โครงการออกแบบวัสดุจากกระดาษเหลือใช้ในกระบวนการพิมพ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.พัชรศุภางศ์ แสงชูโต Studio 47 ศิลปะ การออกแบบ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.โกสินทร์ ประสานเกลียว การประกวดการจัดดอกไม้ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทประชาชนทั่วไป ศิลปะ การออกแบบ View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ ดร.ภาณุ บุญสมบัติ และดร.สุมนา ธีรกิตติกุล งานวิจัย ความพึงพอใจในการทำงานและสวัสดิการ บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา โครงการค่าใช้จ่ายในการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา โครงการค่าใช้จ่ายอบรมบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวต้นแบบ หลักสูตรสมรรถนะ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสม ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals – MRA (กิจกรรมที่ 1) (แปล) การศึกษา การเรียนการสอน View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบประเมินมาตรฐานสมรรถนะของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐาน ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ศรีวรรณ์ ทาปัญญา โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแผนการฝึกอบรม/การเรียนการสอน (Study/Training Plan) และสื่อประสม ประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals – MRA (กิจกรรมที่ 2 วิธีคัดเลือก) F&B การศึกษา การเรียนการสอน View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ ดร.ภาณุ บุญสมบัติ ดร.สุมนา ธีรกิตติกุล งานวิจัย ความพึงพอใจในการทำงานและสวัสดิการ บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักดิ์ ดร.ภาณุ บุญสมบัติ และ ดร.สุมนา ธีรกิตติกุล งานวิจัย ความพึงพอใจในการทำงานและสวัสดิการ บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน งานวิจัย ประเมินผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางหลวงชนบทประจำกรม กลุ่มที่ 8 บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.สุเมธี วงศ์ศักดิ์ โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล และโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม แนวทางการกำกับการส่งเสริมการขายด้วยวิธีการเสี่ยงโชค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ และ รสชงพร โกมลเสวิน วิจัยธุรกิจ การศึกษา ศึกษาศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ตำรา ชื่อ การบริหารความสัมพันธ์ องค์การและผู้เกี่ยวข้อง (Relationship Management Organization and Stakeholders) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]