ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 341 ถึง 360 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ CU-Tracking: Patient Tracking System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ Development of Portable E-nose with Higher-Order Sensing Capability based on QCM Sensor Array and Preconcentrator with Variable Temperature วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ภาคภูมิ สมบูรณ์ การประเมินอายุหลังการเก็บเกี่ยวของสับปะรดด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุนทรี รัตภาสกร Effect of Solid Particle on TEHL under Line Contact with Solid-Liquid Lubricant วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุนทรี รัตภาสกร Effects of Surface Roughness on Elastohydrodynamic Lubrication in Elliptical Contact with non-Newtonian Fluids วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุนทรี รัตภาสกร Analysis of Two Surfaces in Line Contact under TEHL with non-Newtonian Lubricants วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุนทรี รัตภาสกร Effect of Liquid-Solid Lubricant on Mixed Lubrication in Line Contact วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล กลศาสตร์ประยุกต์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.วิศาล พัฒน์ชู Block-Adaptive Lattice Vector Quantization in Image Coding วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การศึกษาความพึงพอใจการเรียนรู้แบบผสมผสานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีต่อรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชัน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ปิยะ วราบุญทวีสุข การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทัศนคติการเรียนของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์จากวิกฤตการณ์น้ำท่วม การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.จันทิมา บัวผัน การนำโปรแกรมสื่อการสอนมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการดิจิตอล การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สิทธิศักดิ์ วงศ์กนกพันธ์ การจัดการฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ *** การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ธเนศ วงศ์หงษ์ Real-time PI Controller Tuning via Unfalsified Control วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ธเนศ วงศ์หงษ์ Real-time PID Controller Tuning via Unfalsified Control วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Robust Control Design for Three-Phase Power Inverters using Genetic Algorithm วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐภพ นิ่มปิติวัน Optimal Coordination of Protective Relays by Ant Colony Optimization วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นราธิป โกวิท ความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx Visible Light Communication Via Dimmable LED Lamps Using Pulses of Equal Shape วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx Manchester Coded On Off Keying with Idle Time Slots to Support Visible Light Communication via Dimmable LED Lamps วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ K. L. Sterckx Implementation of Continuous VLC Modulation Schemes on Commercial LED Spotlights วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]