ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3381 ถึง 3400 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Today is History of Tomorrow ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ City of Ghost ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ A Woman Has All Rights to Make Herself Beautiful ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ ชื่อภาพกระแสน้ำโลกาภิวัฒน์ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ 1)โลกาภิวัตน์1 2)โลกาภิวัตน์2 ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ ชื่อภาพซุ้มหน้าต่างมุก ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สมรรถ สุวรรณพงษ์ ชื่อภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์ สมัยกษัตริย์ชัยวรมันที่ 7 ของประเทศกัมพูชาที่ส่งผลต่อการสร้างพระไภษัชยคุรุฯ ในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ธโนทัย มงคลสินธุ์ Body Tramper ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน Loop ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช The Aggressive Reflection ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช The slithering of sins ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช The Radius of Curvature ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช The Sacred Skin ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.สรพงษ์ งิ้วทอง พรุ่งนี้รวย ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.เดชชาติ ศรีอยู่พุ่ม อักษรเบรล์ล ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ งานสร้างสรรค์ DinFi Condiment Set ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ โครงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติในศตวรรษที่ 21 ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์อุฬารพัชร นิธิอุทัย Plik ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์อุฬารพัชร นิธิอุทัย Bridge the Gap ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]