ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3361 ถึง 3380 จากทั้งหมด 3426

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นนทวัจน์ เจนภูมิศาสตร์ เครื่องขึ้นลายคุ้กกี้สัปปะรด ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข เกมเพื่อพัฒนาทักษะกลุ่มเด็กพิเศษ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ ระบบตรวจจับการนั่งเพื่อสุขภาพด้วยการรู้จำท่าทางและอารมณ์บนใบหน้า สำหรับโรคออฟฟิศซินโดรม ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส หุ่นยนต์ต้อนรับเพื่อใช้ในการบริการ และการประชาสัมพันธ์ บริษัทเคาเตอร์เซอร์วิส จำกัด ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ Assoc Prof Dennis Balk LISTE ศิลปะ การออกแบบ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ. วรพจน์ ส่งเจริญ งานออกแบบหน่วยแสดงข้อมูลสื่อประสมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ พิมพ์จิต ตปนียะ 1) My Kinetic Energy 2) Ar-rai…Ar-rai , 3) 3 ชิ้นอะไรอยู่ในนั้นนะ? 4) Uniqueness 5) My Pastel girl ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ พิมพ์จิต ตปนียะ Unseen To Be Seen ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ พิมพ์จิต ตปนียะ Platy The queen of Kingdom ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์มนต์ชัย สันติเวส 1)The Enlightenment 3 2)ธนู ลม ไฟ 3)Illusion ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.เรืองรอง จรูญพงษ์ศักดิ์ Paper Stripe Card ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ปิยลักษณ์ เบญจดล Melanie and Me ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ชญานุตม์ ศิลปศาสตร์ Error ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล The Inner Peace ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล เล่นได้ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล จากสมัยใหม่ (Modernism) สู่หลังสมัยใหม่ (Post Modernism) การขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมสู่ศิลปะกับธรรมชาติ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล ผ้าทอมือ การอนุรักษ์และการพัฒนาลวดลายผ้ายกดอกของจังหวัดลำพูน ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ รศ.ทักษิณา พิพิธกุล สุนทรียศาสตร์กับศิลปะ จากการเสนอภาพตัวแทนถึงสุนทรียะเชิงสัมพันธ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ The storm continues to rage outside and the wind sweep relentlessly across the land from the same direction ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ Untitled HIROSHIMA Until pebbles grow into a boulder and become covered with moss ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

[ First < Previous Next > Last ]