ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3321 ถึง 3340 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล The Effects of Entrepreneurs' Public Image on Entrepreneurial Intent in Asia, South America and Europe บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ Cross-cultural comparison of consumer pre-purchase decision-making Anti-aging products บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.พิชิตอัคราทิตย์ และทีมนักวิจัย GEM Thailand โครงการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา (GEM Global Entrepreneurship Monitor) ประจำปี 2558 บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ Dr.David Achtzehn and Dr.Suchart Tripopsakul The Effects of Entrepreneurs' Public Image on Entrepreneurial Intent in Asia, South America and Europe บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ Dr.David Achtzehn and Dr.Suchart Tripopsakul The impact of international summer university programmes on entrepreneurial intent บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ภิรายุ มารศรี โครงการออกแบบกุฏิพระพุทธสาวก วัดชลประทานรังสฤษดิ์ ศิลปะ การออกแบบ View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร โครงการออกแบบร้านค้า Big Camera เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้า ศิลปะ การออกแบบ View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.ปรีชญะ โรจน์ฤดากร โครงการออกแบบร้านค้า Big Camera เซ็นทรัล Eastville ศิลปะ การออกแบบ View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.ดัมพ์ ผดุงวิเชียร วาดบ้านบันทึกเมือง 2 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศิลปะ การออกแบบ View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.รณพีร์ ตุลวรรธนะ วาดบ้านบันทึกเมือง 2 ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศิลปะ การออกแบบ View
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ อ.พรหมพร ศรีวิลาส โครงการออกแบบร้านเครื่องประดับ Ananta Fine Jewelry CTW ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.พงศกร อารีศิริไพศาล นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อผสานทำนองครรลองชีวิต(The Harmony of life) จำนวน 1 ภาพ ลำดับที่ A12 ชื่อภาพ ความงามภายใน (Beauty inside) ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.พงศกร อารีศิริไพศาล นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ อยู่อย่างกลมกลืน (The Harmony with Nature) จำนวน 2 ภาพ ลำดับที่ D47 ชื่อ ภาพ ในห้วงจักรวาล (In Universe) ลำดับที่ D48 ชื่อภาพ วงจรชีวิต (Life Circle) ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.สุกฤตา หิรัณยชวลิต นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อผสานทำนองครรลองชีวิต(The Harmony of life) จำนวน 1 ภาพ ลำดับที่ B25 ชื่อภาพ ยิ้มสามเชื้อชาติ (Sangkla Smile) ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ศาศวัต ธีรเศษฐบดี นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติหัวข้อ อยู่อย่างกลมกลืน (The Harmony with Nature) จำนวน 2 ภาพ ลำดับที่ D45 ชื่อภาพ พึ่งพิง ลำดับที่ D46 ชื่อภาพ ทำมา ค้าขาย ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.เพ็ญพักตร์ ศิริไตรรัตน์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อผสานทำนองครรลองชีวิต(The Harmony of life) จำนวน 1 ภาพ ลำดับที่ B27 ชื่อภาพ ยิ้มแย้ม (Smiling face) ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ฉันทนา พลอินทวงษ์ นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อผสานทำนองครรลองชีวิต(The Harmony of life) จำนวน 1 ภาพ ลำดับที่ B26 ชื่อภาพ วิถีไทย (Thainess) ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อาจารย์อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ CLUB SANDWISH FOOD FOR THOUGHT ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ปณต สุสุวรรณ The Remaining Time ศิลปะ การออกแบบ View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.พรรณศักดิ์ สุขี กำกับการแสดง Cabaret ศิลปะ การออกแบบ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]