ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3301 ถึง 3320 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.มาริสา ต่อทีฆะ การศึกษาพฤติกรรมด้านการมีภูมิคุ้มกันในตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สุชาติ เจริญนิตย์ บทความวิจัยเรื่อง การเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนคณิตศาสตร์ธุรกิจและผลการกำกับตนเองในการเรียน ระหว่างนักศึกษาที่ได้รับการสอบแบบ 3C3R และการฝึกการกำกับตนเองในการเรียน การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ ,ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์,เพ็ญจุรี คันธวงศ์ The Factors Affecting Purchase Intention of Fashion Accessories Through Instragram บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พรรณี ล้ำวรรณวงศ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานโปรแกรม SPSS ในการเรียนสถิติ กรณีศึกษา นักศึกษานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล Bestination’ the influence of faith on business decision making by successful Buddhist entrepreneur บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล Bestinatioin’ Beyond the first year business operation by the successful Buddhist entrepreneurs บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.เนาวรัตน์ สัจญาณศรีสกุล Positive influences of 'Buddhism' on successful female entrepreneurs entrepreneurs บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.Ulrike Guelich Empower of Women Entrepreneurship Education by Short Academic Programs บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ อ.Ulrike Guelich Urgency-driven innovation and entrepreneurial networks บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล การศึกษาปัจจัยการรับรู้ต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยและกลุ่มประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรปและละตินอเมริกา บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล รายงานสถานภาพระดับความเป็นผู้ประกอบการของประเทศไทยจากโครงการการศึกษาสังคมความเป็นผู้ประกอบการระดับโลกของ Global Entrepreneurship Monitor (GEM) บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2) นายวรากร เลิศสุภนิมิตต์ ความไว้วางใจที่มีผลต่อความพึงพอใจเลือกซื้ออะไหล่รถยนต์มือสอง อะไหล่เซียงกงผ่านสื่อออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร Trust Effecting the Consumer's Satisfaction to Purchase Auto Parts Secondhand by Online Who Live In Bangkok. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2) นางสาววันวิสาข์ พิมลวิทยา คุณภาพของ Mobile Site ที่มีผลต่อความไว้วางใจของผู้ซื้อสินค้าผ่านทาง M-commerce The Impact of Mobile Site Quality on Consumer Trust of M-commerce. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2) นายธนพล ทิพย์ชโยดม อิทธิพลของการบอกต่อและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซื้อกล้องดิจิตอลผ่าน Social Network ในกรุงเทพมหานคร The Influence of E-word of Mouth And Marketing mix Affecting the Satisfaction of Buying a Digital Camera via Social Network. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2) นายสุรัติ กอบการุณ อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ การใช้งาน ความพึงพอใจ ต่อประโยชน์สุทธิของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันในการจองโรงแรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร The Influences of Services Quality System Usage and User Satisfaction on User’s Net Benefits of Booking Hotel via Application of Students Private Universities in Bangkok. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2) นางสาวณัฏฐากานต์ วงศ์จำเริญ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประโยชน์สุทธิของระบบจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ของคนในกรุงเทพมหานคร Influence of system quality of access on online flight ticket usage in Bangkok. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ (เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมเบอร์ 2) นายศุภวิชญ์ ศรีพาณิชย์ การวัดคุณภาพระบบของสื่อวิทยุออนไลน์ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับฟังคลื่นวิทยุ active radio 99 fm ในเขตกรุงเทพมหานคร The evaluation of quality of online radio station has the effect towards the satisfaction of 99.0 active radio listeners in Bangkok. บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุชาติ ไตรภพสกุล The Effects of Entrepreneurs' Public Image on Entrepreneurial Intent in Asia, South America and Europe บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ Cross-cultural comparison of consumer pre-purchase decision-making Anti-aging products บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View
2558 การสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ดร.พิชิตอัคราทิตย์ และทีมนักวิจัย GEM Thailand โครงการจัดทำข้อมูลเชิงเปรียบเทียบเพื่อการพัฒนา (GEM Global Entrepreneurship Monitor) ประจำปี 2558 บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การเป็นผู้ประกอบการ) View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]