ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3281 ถึง 3300 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล และผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ DETECTION OF TSUNAMI RADIATION AT ILLAPEL, CHILE ON 2015-9-16 BY REMOTE SENSING คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล A System for Visualizing Routine Structure from WiFi Access คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล User Modeling on Social Media for Art Museums and Galleries, Social Computing and Social Media คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล Towards universal Kinect interface for fighting games คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์ สุขคณาภิบาล Body Motion Design and Analysis for Fighting Game Interface คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ON THE FREQUENCY SPECTRUM OF TSUNAMI RADIATION คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ ส่งนักศึกษาประกวดหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ต่อสู้ในเกม Fighting game ได้ลาดับที่ 4 และเป็นลาดับที่ 2 ในกลุ่มนักศึกษา (ได้รับเงินรางวัล $300 (2nd ranking student) คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ An Ensemble Learning Based Model for Real Estate Project Classification คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรวัฒน์ เชิญสวัสดิ์ Standardized test system of health-related physical fitness for Thai college students คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พจนีย์ จันทรศุภวงศ์ ธัญชนิต เลิศวุฒิวงศา และ วีรศักดิ์ ทูลกสิกร การพัฒนาระบบจัดการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันออนไลน์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.นนิดา สร้อยดอกสน บทความวิจัยเรื่อง ระบบวางแผนและติดตามโครงการผ่านเว็บ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์ พนมพร ดอกประโคน การพัฒนาแอพพลิเคชันความจริงเสริมบนมือถือสาหรับแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องภาษาสอบถามเชิงโครงสร้างเบื้องต้นการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องภาษาสอบคามเชิงโครงสร้างเบื้องต้น The Development of e-Learning Courseware SQL Fundamentals การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี การศึกษาสมรรถนะของการปรับขนาดได้ของกลุ่มเครื่องบริการเว็บแบบคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สรพรรค ภักดีศรี Conceptual Framework The Adaptive Biometrics Authentication for Accessing Cloud Computing Services using Smart Phones คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว การพัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้ตารางธาตุแบบ 3 มิติ บนไอแพด การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.ศรัญญา เกิดขาว ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการลงชื่อเข้าเรียนด้วยคิวอาร์โค้ด การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์ การพัฒนาระบบสารสนเทศของการบริหารร้านวัสดุก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.โกมล นารัง Accuracy Comparison among Different Machine Learning Techniques for Detecting Malicious Codes (ICCS-2015) คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พิจารณ์ เจริญศรี บทความวิจัยเรื่อง การติดการใช้งานเฟสบุ๊คของนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]