ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3261 ถึง 3280 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี Intellectual Property Law for Plant Varieties in Thailand A Contextual Analysis นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี Reinventing Thailand Plant Protection regime นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี พัฒนาการขององค์กรวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี บทความวิจัยเรื่องการเปิดเสรีภาคบริการไทย นัยต่อการปรับปรุงกฎหมายตามกรอบความตกลงอาเซียนที่เกี่ยวกับการบริการ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2558 นิติศาสตร์ ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี บทความวิจัยเรื่องบทวิเคราะห์ความตกลงทางการค้าในระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ประโยชน์และผลกระทบต่อระบบกฎหมายไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2558 นิติศาสตร์ ดร.รัฐพงค์ สุภาภา การนำสัญญาบริการมาปรับใช้ในธุรกิจการสำรวจและการผลิตปิโตเลียมใน ประเทศไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.รัฐพงค์ สุภาภา An Analysis of Expropriate standard under ACIA นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.รัฐพงค์ สุภาภา Updated on the Current Situation of Upstream Petroleum Investment in Thailand นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ อ.ธัญลักษณ์ นามจักร บทความวิชาการ กฎหมายไทยกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ บทความวิชาการ การคุ้มครองลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลกับงานภาพถ่าย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ บทความวิชาการ มาตรการการให้ความคุ้มครองพันธุ์สัตว์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ อ.วิไลลักษณ์ ไกรลาศ บทความวิจัย กระบวนการเรียนรู้วิชานิติศาสตร์ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษาปัญหาคนไร้สัญชาติ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ อ. ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการจัดทำแนวทางระมัดระวังล่วงหน้าด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2558 นิติศาสตร์ อ. ปริญ์ญาภรณ์ เต็งประเสริฐ รายงานการวิจัย เรื่อง โครงการศึกษาจัดทำแนวทางในการเจรจาต่อรองแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ต่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา Recognizing Clinical Styles in a Dental Surgery Simulator คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา Toward Intelligent Tutorial Feedback in Surgical Simulation Robust Outcome Scoring for Endodontic Surgery คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.อานนท์ สุขเสถียรวงศ์ A Genetic-algorithm Approach for Balancing Heterogeneous Groups of Students คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ภัทราวดี วงศ์สุเมธ บทความวิชาการเรื่อง การใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง The Internet Use of Children and Adolescents and the Related Impacts สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์ แอพพลิเคชันสมุนไพรดูแลสุขภาพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สิรินธร จียาศักดิ์ แอปพลิเคชันแนะนำเส้นทางเดินรถไฟฟ้ามหานครบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]