ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3241 ถึง 3260 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Willard Van De Bogart Information Entanglemtns Developments in Cognitive Based Knowledge Acquistion Strategies Based on Big Date การศึกษา การเรียนการสอน View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Willard Van De Bogart Re-Constructing memory using quantized electronic music and a Toridion byte quantum algorithm Creating images using zero logic quantum probabilistic neural networks (ZLQNN) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A. Marites Hilao CREATIVE TEACHING AS PERCEIVED BY ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN PRIVATE UNIVERSITUTE การศึกษา การเรียนการสอน View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์พงศ์เสวก เอนกจำนงค์พร ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร From Senior to End of Life how We Die with Dignity? การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.บุษยา สันติกาญจน์ Attitude Motivation and Parental Encouragement Toward Learning English of Undergraduate Students การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ - An Analysis of English in the Workplace The Needs of Engineers in Writing in English การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ - Using Space in Social Media to Promote Undergraduate Students’ Critical Thinking Skills การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ - Culture and Knowledge Management From Research Examinations Intercultural Interactions in Hotels in Thailand สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนะพิเชฐ Sustainable Tourism and The discerning Traveler in ASEAN. สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ และ อ.พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ บทความวิจัย ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กรณีศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้แดนมังกรสะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7 การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.นิภา กู้พงษ์ศักดิ์ บทความวิชาการ การสอดแทรกคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ผ่านโครงการเรียนรู้แดนมังกร สะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7 การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.เรณุกา สิทธิตถะวงศ์ การใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบ สุนัข กับ คน ในภาษาไทยและภาษาจีน มนุษยศาสตร์ ภาษาศาสตร์ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พีรวัส วรมนธนาเกียรติ แนวคิดธรรมราชา จากคติทางพระพุทธศาสนา กรณีศึกษาลักษณะ การปกครองในบทนิพนธ์ หลีเซา มนุษยศาสตร์ วรรณกรรม View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.สิทธิโชค เศรษฐีแสงและ อ.สมนวัน เหมนาค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาจีนและความพึงพอใจต่อการส่งเสริม ประสบการณ์การเรียนรู้จากเจ้าของภาษา ณ มหานครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 นิติศาสตร์ ผศ.ดร. อรรยา สิงห์สงบ ปัญหาทางกฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายจ่ายโอนต่อสินค้าที่อยู่ในรูปแบบดิจิทัล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ผศ.ดร. อรรยา สิงห์สงบ รายงานการวิจัยความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อการเปิดเสรีภาคบริการทางการศึกษาภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียนสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ระหว่างประเทศ View
2558 นิติศาสตร์ รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรประมง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทางทะเล View
2558 นิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ งานอันมีลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ ร่างพระราชบัญญัติเศรษฐกิจดิจิทัลกับการแทรกแซงทางการเมือง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ ดร.วรรณวิภา พัวศิริ การบริหารจัดการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของวรรณกรรมบนสื่อดิจิทัล นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]