ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3221 ถึง 3240 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาหมู่บ้านโปรตุเกสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ ปัจจัยความสำเร็จต่อการให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ปิยวุฒิ ศิริมงคล, รศ.กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, ผศ.ปรัศนีย์ เกศะบุตร ภูมิหลังความสามารถในการสร้างสรรค์ และความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคที่ส่งผลต่อความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.พงศ์เสวก อเนกจำนงพร ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร อ.แสงเดือน รตินธร อ.พิสุดา พรหมสุทธิรักษ์ From Senior to End of Life How We Die with Dignity? Case Study of Thailand สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย และ อ.แสงเดือน รตินธร โครงการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยว ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ กลุ่มสาขา Food and Beverage สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วงศกร จันทระ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าของรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่ จากมุมมองของลูกค้าชาวไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วงศกร จันทระ โครงการ F&B สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ ทัศนคติและการดูแลสุขภาพ ของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.วงศกร จันทระ และ ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย บทความวิจัย องค์ประกอบที่มีผลต่อคุณค่าตราสินค้าของรีสอร์ทในจังหวัดเชียงใหม่จากมุมมองของลูกค้าชาวไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย และอ.วงศกร จันทระ โครงการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ กลุ่มสาขา Food Production สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย และอ.แสงเดือน รตินธร โครงการอบรมและทดสอบเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั่วประเทศ กลุ่มสาขา Food and Beverage สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.นนทวรรณ ส่งเสริม (โครงการย่อย) เรื่อง กระบวนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาให้เกิดมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงชุมชนอย่างยั่งยืน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ทรงวาด สุขเมืองมา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาปริญญาตรี กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา การศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ณัฐพงศ์ ประกอบการดี บทความวิชาการ วิเคราะห์ถึงความท้าทายทางด้านกลยุทธ์ของสายการบินในกลุ่มพันธมิตรและสายการบินนอกกลุ่มพันธมิตร ชื่อบทความภาษาอังกฤษ An Analysis on the Strategic Challenges of Airline Alliance and Unaligned Airlines in the Airline Business สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ฟ้าสว่าง พัฒนพิเชฐ และ รศ.เสาวภา วิชาดี Using Space in Social Media to Promote Undergraduate Students’ Critical Thinking Skills การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Factors Related to Faculty Members’ Attitude and Adoption of a Learning Management System การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์วิวัฒน์ อรวิวัฒนกุล และรศ.เสาวภา วิชาดี Achieving Better Learning Performance through the Discussion Activity in Facebook การศึกษา การเรียนการสอน View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Achieving Better Writing Performance through Peer Correction Method การศึกษา การเรียนการสอน View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว A.Willard Van De Bogart Application of Smart Classroom Technologies to Develop a Learning Process Methodology to Increase Learning Outcomes for Thai Students การศึกษา การเรียนการสอน View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]