ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3201 ถึง 3220 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 วิศวกรรมศาสตร์ K.L. Sterckx RGB LED Driver Circuit Design for An Optical Fiber Sensor System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ R. Jolivot Filter-less low cost multispectral imaging system  วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ Dr. Brian Curtin Sense of identity Craft, decoration and queer challenges in the art of Jakkai Siributr วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการวิจัยเรื่อง งานช่างตอกกระดาษพื้นบ้านภาคใต้ โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ประเภทงานศิลปกรรมพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต่อยอดตราสินค้าสู่อาเซียนกลุ่มผ้ากรุงเก่า (เสื้อเด็กกรุงศรี) วิสาหกิจชุมชนวรารัตน์ผ้าพิมพ์ลายผ้าวิสาหกิจชุมชนผ้าคลุยชายมัดย้อมลาดบัวหลวงชุมชนผ้าบาติกเฮ้าส์ บริษัท เอ อี ซี อลิอันซ์ จำกัด (Pasu Jewelry) บริษัท ฟล็อคซ์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด นิวัติคอลเลคชั่น ล้ำค่า (LamKhar) เพชรธนาพัชร นูชิ จิวเวลรี่ดอทคอม ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการโดยชุมชน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.พรรณี วิรุณานนท์ บริษัท พร้อมฟู๊ด จำกัด วุ้นพัธมน ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น Abstracting Necessary Beauty... ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น อพลวัต-การเคลื่อนไหว 1.0 ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ ดร.ภัทรวุฒิ ทรัพย์เย็น Eastern Farm Brand & Packaging Design Dewii Brand & Packaging Design ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ธโนทัย มงคลสินธุ์และอ.ปทิตตา พุทธรักษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยของนักออกแบบแฟชั่นชาวเวียดนาม ตั้งแต่ ค.ศ. 2008 – ปัจจุบันFASHION INDUSTRY) ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช สุนทรียะกับแฟชั่นและสังคมไทยในปัจจุบัน Aesthetic and Fashion in Thai Society ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ศีมาศ ประทีปะวณิช The development of fashion from the beliefs and amulets of Thailand ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.จิราพรรณ วงษ์ทองสงวน ออกแบบแฟชั่นสำหรับผู้ประกอบการสยามสแควร์ออกแบบแฟชั่นโชว์ BFC ศิลปะ การออกแบบ View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ Motivational factors that impact on work selection in the hotel industry สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ Impact of online marketing communication on wine restaurant business marketing strategy สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ณัฐนุช วนิชย์กุล กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการนำเที่ยว เชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง กรณีศึกษาบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวแบบเนิบช้า กรณีศึกษาชุมชนคลองบางหลวงเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ชลวิช สุธัญญารักษ์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์กรณีศึกษาหมู่บ้านอรัญญิกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]