ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3161 ถึง 3180 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 เศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบกับดัชนีราคาหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดัชนีกลุ่มอุสาหกรรมธุรกิจบริการ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ กรณีศึกษาธนาคารขนาดใหญ่ 5 อันดับแรกในประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนทางการเงินกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุดของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ รพีสร เฟื่องเกษม ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ สุมณี ศุภกรโกศัย การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกต่อดัชนีราคารายหมวดธุรกิจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ พรนภา เถาวัลย์ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา The Development of Website with Responsive Design for Education Improvement to Measure Creativity การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การศึกษาผลการประยุกต์ใช้เกมกระตุ้นการทำงานและการฟื้นตัว ของกล้ามเนื้อแขน สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงด้วยปลอกแขน Myo วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Design of Smart Home Elevator Module for Ageing and Disable People with PLC based on Cloud Control วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ รศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Smart Men Cloth-Dressing Robot Using DC Stepper Motor with RFID and Fuzzy-PID Control System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.สุรเชษฐ์ โทวราภา อุปกรณ์ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยเสียง ผ่านโปรแกรมบนเครื่องมือสื่อสารแอนดรอยด์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ศิริชัย เติมโชคเกษม Thai Food Image Calorie Measurement Using Weoghted Fuzzy C-Means Classification วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล A Novel Traffic Light Scheduling Based on TLVC and Vehicles' Priority for Reducing Fuel Consumtion and CO2 Emission วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.จักรพงษ์ สุธาภุชกุล Impact of End System Scheduling Policies on AFDX Performance in Avionic On-Borad Data Network วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.นันทิยา ชัยบุตร อุปกรณ์เลือกแหล่งจ่ายอัตโนมิตโดยอาร์ดูโน่ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วิศาล พัฒน์ชู A selective blue-shift Cu2+ chemosensor based dansyl-salicylaldehyde Schiff base วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.เกรียง ไกรลิ่มทอง Weighting Technique on Multi-timeline for Machine Learning-based Anomaly Detection System วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ โปรแกรมประยุกต์นำทัวร์อัตโนมัติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยใช้การตรวจจับสถานที่ร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสมือน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส Diamon Robot creation for public relation of school of Engineering, Bangkok University วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.เกรียงไกร ทัศนวิภาส Application design and development for controlling Diamon Robot for public relation of school of Engineering, Bangkok University วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ W. S. Mohammed Fano resonance in plasmonic optical antennas วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]