ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3141 ถึง 3160 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ Liang Huang, Ratanasuda Punnahitanond, and James Gomez Electronic Words-of-Mouth in Social Media A Case Study of SK-II in Taiwan นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ Peeraya Hanpongpandh The Holistic Development through Co-Curricular Activities A Case Study of BU 360 Leadership Program สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ Peeraya Hanpongpandh Holistic Vision for Education Reform in Thailand The Initiative Move of THAILAND CHANG Project การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 นิเทศศาสตร์ James Gomez Negative Campaigning Over Social Media Polarisation and Political Violence During Malaysia’s General Elections นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ Liang Huang, Ratanasuda Punnahitanond, and James Gomez Electronic Words-of-Mouth in Social Media A Case Study of SK-II in Taiwan นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ.ปนิญญา ภักษา ความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีใต้ (Thai Film Industry’s Competitive Advantage Comparative Study with Korea Film Industry) นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ.ปนิญญา ภักษา การยกระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยภายใต้การค้าเสรี (Promotion of Thai Film Industry’s Competitive Advantage under Free Trade.) นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ. อุรพงศ์ แพทย์คชา องค์ประกอบภาพยนตร์และปัจจัยสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ไทยประเภทรักโรแมนติก (Film Elements and the Integrated Marketing Factors Affection Audiences Behavior toward Romance Thai Movies.) นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ. พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลปฏิสัมพันธ์ต่อคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ กรณีศึกษานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้แดนมังกรสะท้อนวิถีไทย ครั้งที่ 7 (Personal Factors Influencing the 8 Core Moral Values A Case Study of Students Participating in the 7th Learning and Traveling in China Programme.) การศึกษา การเรียนการสอน View
2558 ดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ อ. พีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์ WHIPLASH ตีให้ลั่น...เพราะฝันยังไม่จบ กรณีศึกษาการบรรลุจุดมุ่งหมายสำคัญของการลำดับภาพยนตร์ (WHIPLASH A Case Study of Achievement in the Main Goals of Film Editing) นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 เศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างของครอบครัวและความอยู่ดีมีสุขของแม่ การวิเคราะห์ครอบครัวแบบขยาย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth in Newly Industrialized Countries เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา Comparing Competitive Advantage of Thai Computer Parts and Accessories in USA Market (ผลงานตีพิมพ์ลง Proceeding ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา The Relationship between Temperature, Rainfall and the Incidence Rate of Malaria in South East Asia A Panel Data Analysis เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา การวิเคราะห์ความตรงเชิงเนื้อหาของเกณฑ์การประเมินทุนมนุษย์สําหรับภาคอุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ ดร.สุมณี ศุภกรโกศัย Measuring the Effects of Exchange Rate Movement in Thailand (ผลงานตีพิมพ์ลง Proceeding ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559) เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ ดร.สุมณี ศุภกรโกศัย Exchange Rate Determination with Dynamic Factor Model เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ ดร.สุมณี ศุภกรโกศัย การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกต่อดัชนีราคารายหมวดธุรกิจของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2558 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ การพยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยใช้แบบจำลองอารีมา เศรษฐศาสตร์ การเงิน View
2558 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ชาญณรงค์ ชัยพัฒน์ การเปรียบเทียบความคาดหวังของผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เป็นระบบของกลุ่มหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]