ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3121 ถึง 3140 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรับจัดเลี้ยง นอกสถานที่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการจำหน่ายและการให้บริการรถจักรยานยนต์เวสป้า (Vespa) เพื่อการสร้างชุมชน เวสป้า บางนา (Vespa Bangna) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล การศึกษาพฤติกรรมในการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์และทัศนคติที่มีต่อสินค้าให้ความบันเทิงแบบใหม่ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล โครงการจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมแซมภายในรถยนต์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 นิเทศศาสตร์ สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อโครงการ Music Lifestyle Center ในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมขของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจลาวาพีซอาร์ทิสสเปซรีสอร์ท ในเขตจังหวัดแพร่ บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการฟังเพลงลูกทุ่งในยุคดิจิทัล บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ สรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการรถจักรยานสาธารณะให้เช่าของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน โครงการจัดตั้งธุรกิจเอเจนซี่ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิตัล สำหรับเซ็กเตอร์เอ (Sector A) แบบครบวงจร บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 นิเทศศาสตร์ สรวงมณฑ์ สิทธิสมาน การพัฒนาบุคลากรและทัศนคติต่อการจัดตั้งลีกบาสเกตบอลอาชีพในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 นิเทศศาสตร์ Boonlert Supadiloke A Transition from Analogue to Digital television in Thailand A Great Challenge for Sustainability นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ Boonlert Supadiloke The Role of Mass Media and Culture in Building Social Capital in Young People in Rural Thailand A Sufficiency Economy Perspective นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ Boonlert Supadiloke Framing Thailand’s Political Crisis Press Coverage of Protest Movements during the 2014 General Election สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ Rosechongporn Komolsevin Radio Thailand Passage from National Development to ASEAN Recognition นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ Sarika Khasuwan and Rosechongporn Komolsevin Tourism Perception and Behavior of the Middle-East Tourists in Thailand สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 นิเทศศาสตร์ ภัทริน สันทศนะสุวรรณ, รสชงพร โกมลเสวิน, และ ธีรพล ภูรัต การวิเคราะห์อภิมานงานวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 นิเทศศาสตร์ Rosechongporn Komolsevin Gratifications Received by Rural Audiences from Exposure to the National Broadcast Service of Thailand (NBT or Channel 11) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ Rosechongporn Komolsevin and Sarika Khasuwan Medical Related Factors and Perceived Image of Medical Tourism in Thailand Case Study of Middle-East Tourists สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 นิเทศศาสตร์ Chompoonut Suttikun, Hyo Jung Chang, McDaniel Ubi, Hamilton Bicksler, Rosechongporn Kolmolvesin and Srisuda Chongsithiphol Sociodemographic and Travel Characteristics Affecting the Purpose of Selecting Bangkok as a Tourist Destination สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 นิเทศศาสตร์ Huang Shang and Ratanasuda Punnahitanond Portrayal of Thailand in Films A Comparative Study of American and Chinese Films นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]