ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3081 ถึง 3100 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ธนพัฒน์ ชิตโสภณดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร สังขปรีชา กลยุทธ์การสื่อสารบน Facebook fanpage Goal Thailand ที่มีผลต่อการเข้าชมเว็บไซต์ Goal.com/th/ หน้า 172-182 นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ปภัสรา ถนอมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร สังขปรีชา การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งเพื่อค้นหาแนวทางสร้างความพึงพอใจในการใช้งานของธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์ หน้า 1129-1236 การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ ศิริพร เชาว์โชติ, ดร.ชุติมา เกศดายุรัตน์ การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างครูเนอสเซอรี่ กับผู้ปกครอง การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 นิเทศศาสตร์ Satawedin, P. & Sabran, R. People-to-people model A crisis communication and crisis management lesson learned from the worst flood crisis 2011 in Thailand นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ Siree Jittrikaweephon, Patama Satawedin, Suttanipa Srisai Message strategies and youth’s interpretation on televised anti-smoking advertising campaigns นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2558 นิเทศศาสตร์ ฝนทิพา ศรีสมบัติ, ปฐมา สตะเวทิน, กาญขนา อินทรสุนานนท์ การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ของครูนาฏศิลป์และการเรียนรู้ของเด็กวัย 6-12 ปี นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์ เกษะประกร, รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร. Structural Equation Model of Media Exposure, Awareness, and Participation in the Anti-Corruption Alliance Networks Campaign นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ พิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ด้านภาพลักษณ์และการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ กรกฎ ธรรมหงส์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร พฤติกรรมการเปิดรับสื่อการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการดูแลกิจการที่ดีและความเชื่อมั่นต่อธนาคารออมสินที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารออมสินในอนาคตของกลุ่มลูกค้าและไม่ใช่ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ Kala Sukumar, Pacharaporn Kesaprakorn, and Tanawut Naigowit The Relationships Among Young Malaysian-Indian’s Self-Perceived Family Communication Pattern, Media Exposure to Tamil Movies, and their Attitude and Belief Toward Violence นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ Wendi Zhong, Asst. Prof. Dr. Pacharaporn Kesaprakorn The Relationship Between Consumers’ CSR Participation, Identification, and their Intention to Purchase A Case Study on Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ Ruijun Yang, Asst. Prof. Dr. Pacharaporn Kesaprakorn The Influence of Exposure to CSR Initiatives on Self-Perceived Corporate Reputation, Satisfaction, and Purchasing Decision among Chinese Customers A Case Study of Hainan Airline Company บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ Wanxing Chen, Asst. Prof. Dr. Suwannee Luckanavanich. The Portrayal of Female Fashion Magazine (Rayli) and Chinese Young Women’ Attitudinal and Behavioral Change สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ Dr.Supamonta Supanan Enhancing Young Thai Students’ Leadership Skill to Become Young Social Entrepreneur The Case Study of 360 Leadership Program บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 นิเทศศาสตร์ Canlas, L. R., Park, T., Montesines, D. L., Fortunato, M. M., Galang, D. M., Cruz, I. G., Abellera, M. A. , & Dellova, R. I. A Study of Multinational Companies in the Philippines The Use of Mediation Paradigm on Corporate Social Responsibility. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ Park, T. Employee Relations The Study of Corporations in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 นิเทศศาสตร์ Park, T., & Canlas, L. R. The Use of Corporate Social Responsibility The Study of Corporation in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ ทิวา พาร์ค และ นรมน ฤทัยวานิชกุล. The study of Gen-M on Consumption Information Behavior. บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ Guideline for the Entertainment Business in Television Programs in ASEAN Perspectives from Thai Television Executives นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ Mass Media and the Promotion of ASEAN Perspectives from Thai Educators นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]