ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3061 ถึง 3080 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.นันทวิช เหล่าวิชยา บทความวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.อริสา เหล่าวิชยา พฤติกรรมและการใช้ประโยชน์จากการติดตามข่าวผ่านสื่อของเยาวชนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.สาริกา ค้าสุวรรณ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Tourism Perception and Behavior of the Middle-East Tourists in Thailand สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 นิเทศศาสตร์ รศ.ดร.รสชงพร โกมลเสวิน อ.สาริกา ค้าสุวรรณ บทความวิจัย เรื่อง Medical-related factors and perceived image of medical tourism in Thailand Case study of Middle-east สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม บทความวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจในลักษณะภาษาท่าทางของคู่สื่อสารระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติในงานประชาสัมพันธ์ (The satisfaction with type of gesture of communicating partners between superior and subordinate in public relations profession) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม บทความวิจัยทำร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชา บรรยากาศในการสื่อสารและการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษา กรมทางหลวง นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ นันทิกานต์ เต็มกันทา, พรพรหม ชมงาม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชา บรรยากาศในการสื่อสาร และการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษากรมทางหลวง นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ บทความวิจัยทำร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท เรื่อง ความคิดเห็นของพนักงานระดับปฏิบัติการต่อการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งในปี 2558 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต Thailand’s Brand Brand Communication for Creating Image of the Country and Thai Products or Services เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat Review Vol.18, No.2, July – December, 2015 นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ฐาปนี เปี่ยมศิริ, รสชงพร โกมลเสวิน, ธีรพล ภูรัต ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ในการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์อภิมานจากสารนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ภัทริน สันทัศนะสุวรรณ,รสชงพร โกมลเสวิน,ธีรพล ภูรัต ผลงานวิจัยเรื่องการวิเคราะห์อภิมานวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 นิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ การศึกษาอัตลักษณ์ของศิลปินบอยแบรนด์แห่งค่ายเพลง S.M. Entertainment กรณีศึกษาวง Super Junior และ EXO. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.สุนิสา ประวิชัย บทความวิจัย เรื่อง Superstitious Beliefs and Problem Gambling Among Thai Lottery Gamblers The Mediation Effects of Number Search and Gambling Intensity. สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.สุนิสา ประวิชัย ความพึงพอใจในชีวิตและความเชื่อมั่นต่ออนาคตของเยาวชนไทย (15-25 ปี) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ Taweesak Sangkapreecha, Asst. Prof. Dr Pataraporn Sangkapreecha Google and its power in shaping human knowledge สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร สังขปรีชา Trusting for Authentic Friendships in the Perceptive World of Everybody Lies Online สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ พงศ์วิชญ์ คงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร สังขปรีชา เนื้อหาของกระทู้พันทิปและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกโรงแรมและรีสอร์ทของนักท่องเที่ยวชาวไทย หน้า 640-649 สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 นิเทศศาสตร์ สุรเชษฐ์ หุ่นสะดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร สังขปรีชา การถ่ายภาพรับปริญญา อำนาจ ความรู้ วาทกรรมของช่างภาพและการเจรจาต่อรองอำนาจของตัวแบบ หน้า 669-677 นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ แพร ไกรฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรภร สังขปรีชา อิทธิพลของบิวตี้บล็อกเกอร์กับการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมความงามของสตรีไทยในยุคสื่อสังคม ออนไลน์ หน้า 151-160 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ ณัฐธินี ชัยตรี, ภัทรภร สังขปรีชา การสื่อสารบน Facebook fanpage ของศิลปินเพลงอินดี้ที่ส่งผลต่อความนิยม ในตัวตนศิลปิน เพลงอินดี้ และผลงานเพลง หน้า 161-171 นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]