ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3041 ถึง 3060 จากทั้งหมด 3426

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Yukika Awazu Liberating Data for Public Value The Case of Data.Gov (Krishnamulthy, R., Awazu Y. (2016).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Yukika Awazu Artifacts in Knowledge Management Research A Systematic Literature Review and Future Research Directions (Mariano S., Awazu Y. (2016).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Dr.Dongcheol Heo One Step Backward for Two Steps Forward The Effects of Knowledge Purging in Post-Acquisition Integration บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.สุมาลี เล็กประยูร บทความวิจัยเรื่อง ความอ่อนไหวในตราสินค้าและความภักดีต่อตราสินค้าหรูของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานคร Brand Sensitivity and Brand Loyalty towards Luxury Brands among Consumers in Bangkok Metropolitan Area. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.สุมาลี เล็กประยูร บทความวิชาการ เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าเลียนแบบ การทบทวนวรรณกรรม Factors Influencing Attitudes and Intention to Purchase Counterfeit Products Literature Review. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ทัศไนย สุนทรวิภาต บทความวิจัยเรื่อง การใช้สื่อและพฤติกรรมการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ การนำเสนอผลงานวิจัย How Correlation ship between Brand Communication Tools Exposure and Purchasing Actions of Gen Y Case Study Study of Communication Arts faculty student at Bangkok University, Thailand นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ การนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง The effect of product placement A study of Hollywood movies and Thai audiences นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.ชัชวาลย์ หลิวเจริญ บทความวิชาการ เรื่อง การใช้ โซเชียล แมสเสจจิง ในการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ และจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์กร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ อ.สุกฤตา หิรัณยชวลิต บทความวิจัย เรื่อง รูปทรงของบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สปาไทยที่เชื่อมโยงกับบุคลิกภาพของคนไทย The Correspondence Between The Shape of Thai Spa Product Packaging Personality and Thai People Characteristics สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.เดชพันธุ์ ประวิชัย ทำร่วมกับผศ.สุนิสา ประวิชัย) งานวิจัยว่าจ้างจากภายนอก เรื่องการสำรวจข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน อย.น้อย พ.ศ. 2558 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ วิลินดา นนทมาตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมยศ ธรรมรักษ์ บทความวิจัยการสื่อสารธุรกิจเพลงลูกทุ่งหญิงยอดนิยมกับการสร้างแบรนด์บุคคล กรณีศึกษาหญิงลี ศรีจุมพล นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ภัทริน สันเทศนะสุวรรณ รสชงพร โกมลเสวิน ธีรพล ภูรัต การวิเคราะห์อภิมานวิทยานิพนธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 นิเทศศาสตร์ ฐาปนี เปี่ยมศิริ ธีรพล ภูรัต รสชงพร โกมลเสวิน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ในการสื่อสารการตลาด การวิเคราะห์อภิมานจากสารนิพนธ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม โครงการนวกรรมการสื่อสารจากงาน วิจัยอาหารเพื่อการบริโภคอย่างถูกต้อง นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ อาจารย์พัชราพร ดีวงษ์ บทความวิชาการ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดในวิทยุกระจายเสียงยุคดิจิทัล Marketing Communications Strategy in Radio Station in Digital Era นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ อาจารย์อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ บทความวิชาการ เรื่อง จากเวทีเสวนา ‘ปั่นฝุ่นภูมิปัญญา ค้นที่มาเชียงรากน้อย’ สู่โครงการ ‘3-3-9 พื้นที่สร้างสรรค์...ปั่นรักษ์ ปันรู้’ สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.สุภา พนัสบดี Movie-induced Tourism A Case of Its Effects on Foreign Students in Thailand นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.สุภา พนัสบดี The Effects of Tourism Promotional Videos A Case of South Korea Country Image on Thai Students’ Audiences นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View
2558 นิเทศศาสตร์ อาจารย์สิริยา จิตพิมลมาศ E-magazine Publishing in Thailand Case Study of Ookbee Company Limited นิเทศศาสตร์ การโฆษณา View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172

[ First < Previous Next > Last ]