ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3021 ถึง 3040 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจำในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน การตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องแต่งกายรูปแบบ Street Wear ของวัยรุ่น บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ (คลีนฟู๊ด) ของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกใช้บริการร้านสปาเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคาดหวังของผู้ใช้บริการคลินิกเสริมความงามในกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแบบของนักเรียนวิทยาลัยพยาบาล. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกซื้อแว่นตากันแดดแฟชั่นในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดนัดของผู้บริโภคบริเวณชุมชนรังสิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสเปรย์น้ำแร่ของคนในจังหวัดเพชรบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องประดับเพชร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นผู้ชายที่ขายในระบบออนไลน์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ซีรั่มบำรุงผิวหน้า บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.อภิชา บุญภัทรกานต์ การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร และความเหมาะสมของตนเองส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรง อิทธิพลของภาพลักษณ์และความภักดีต่อร้านค้าที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่จัดโดยห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมี่ยม ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere A knowledge-based development model for primate cities of the developing world (Bennet A., Ermine J.L., Hector Paul G.C., Ribiere V. (2016).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere The Ability of Student Centred and Problem Based Learning to Awaken Creative and Innovative Potential in Marketing Students (Ermine J.L., Morris D., Ribiere V., Wiele P.V. (2016).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere The Future of Knowledge Management Wisdom of the Experts (Girard J., Ribiere V., (2016).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere Co-Editor of the Conference Proceedings (Ribiere V., Worasinchai W. (2015).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere Employability, a Topic for Knowledge Exchange to Strategically Positioning Higher Education Institutions (Ermine J.L., Khalid F., Ribiere V., Wiele P.V. (2015).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View
2558 บริหารธุรกิจ Assoc.Prof.Dr.Vincent Ribiere A Component Diagram Presenting a Gamified Environment Supporting Customer Engagement in a Service Innovation Process (Ammi C., Ribiere V., uengaramrut V., (2015).) บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ (การจัดการความรู้) View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]