ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 3001 ถึง 3020 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อการสร้างมูลค่าห้องบันทึกเสียงสำหรับมัลติมีเดียและงานตัดต่อ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านเว็บไซต์ ที่ใช้ระบบ AR Technology ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจสถาบันโยคะและมวยไทยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องดื่ม OK Body ภายใต้ตราสินค้า PEPTEIN ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการร้านอาบน้ำ-ตัดแต่ ขนสุนัข บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคน้ำชาของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายกล้องถ่ายภาพบนเว็บไซต์ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีผลต่อโครงการธุรกิจสำหรับผู้หญิงที่มีรูปร่างเกินขนาดมาตรฐาน (Plus size) แบบครบวงจรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้าเนวเซมิกูตูร์ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าบรรจุภัณฑ์ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกระเป๋าแฟชั่นของประชากรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อการตัดสินใจซื้อขนมกะหรี่พัฟในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อธุรกิจสปาสมุนไพรไทยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิรันดร์ อรรครัตนกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว วัฒนธรรมองค์กรเน้นคุณภาพ การวางระบบและกลไกด้านคุณภาพทางการผลิต และการยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปยางพาราดิบ ในเขตจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว อิทธิพลของค่านิยม การบอกเล่าปากต่อปากและการโฆษณาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ เรือเอกนายแพทย์ สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ Choice Decisions Toward Online/Offline Shopping of Second Hand Luxury Brands in Bangkok, Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของวัยรุ่นจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ของประชากรในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]