ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 301 ถึง 320 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี การศึกษาในกระบวนทัศน์ใหม่: การเรียนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี การสอนภาษาอังกฤษในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ: จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสู่การสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ. เสาวภา วิชาดี วิกิ: เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความเป็นเลิศทางภาษา สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี Learning from Peers: An Important Step of Self-Development for EFL Teacher การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี และชฎาภรณ์ จันทร์ประเสริฐ ปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของผู้เรียน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.เพ็ญประภา เจริญสุข และอนุวัต เจริญสุข ภาษาอังกฤษกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว รศ.เสาวภา วิชาดี และ อ.วิวัฒน์ อรวิวัฒนกุล Cooperative Language Learning: Increasing Opportunities for Learning in Teams การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล An Improved Frequency Estimation Method for LTE in Idle Mode วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล Tracking of DOA of GPS Signals Using GPS/INS Integration Approach วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปกรณ์ ยุบลโกศล An Improved Method for DOA Estimation of GPS Signals วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Development of Fire Evacuation path Selective Using Adaptive Routing Algorithm and RFID Traffic Cone-based Observation with Shadowing Method วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.สงกรานต์ กันทวงศ์ Hazardous Signs and Fire Exit Signs Classification Using Appropriate Shape Coding Algorithm and BPN วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ศิริชัย เติมโชคเกษม การจัดการฝึกงานผ่านระบบออนไลน์ *** วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed Growth of Templated Gold Microwires by Self Organization of Colloids on Aspergillus Niger นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed S. Mohammed Chromatic Dispersion Measurements using a Virtually Referenced Interferometer นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed A fingerprinting-based indoor localization system using intensity modulation of light emitting diodes นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed Chromatic tuning of plasmon resonance of tri-layered composites: silver, gold and copper nanoparticles for optical thin film color filter นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed Polarization-independent on-axis light coupler for surface plasmon resonance using a concentric chirped grating นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ Waleed. S. Mohammed Optical Thin Film Filters of Colloidal Gold and Silica Nanoparticles Prepared by a Layer-by-Layer Self-Assembly Method นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน-การผลิตและคุณสมบัติ View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]