ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2981 ถึง 3000 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักด์ วัฒนธรรมองค์กรเน้นคุณภาพ การวางระบบและกลไกด้านคุณภาพทางการผลิต และการยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้เกิดคุณภาพ กรณีศึกษา โรงงานแปรรูปยางพาราดิบ ในเขตจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักด์ อิทธิพลของค่านิยม การบอกเล่าปากต่อปากและการโฆษณาที่ส่งผลต่อแรงจูงใจและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒน์ศิริศักด์ อิทธิพลของภาพลักษณ์และความภักดีต่อร้านค้าที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดที่จัดโดยห้างสรรพสินค้าระดับพรีเมี่ยม ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ Evaluation of Strategic Potential and Capability of Organization in Preparation for the ASEAN Economic Community in 2015 A Case Study of the MAI (Market Alternative Investment MAI) Listed Companies. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การปรับพฤติกรรมและทัศนคติการทำงานเพื่อความอยู่รอดของคนวัยทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยภายใต้เงื่อนไขมาตรฐานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน ลักษณะงาน และผู้บังคับบัญชา ที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการในย่านธุรกิจ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ คุณสมบัติของผู้ประกอบการ กระบวนการในการทำงานและการสื่อสารองค์การ ที่มีผลต่อประสิทธิผล ในการบริหารงานร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในกรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ภาวะผู้นำ กระบวนการในการวางแผน การประสานงานและการดำเนินงานที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต ในการทำงานในองค์กร กรณีศึกษาพนักงานบริษัทเทเลคอมในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาภาวะผู้นำของผู้บริหาร พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาการยอมรับและการรับรู้ความเสี่ยงที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในการใช้บริการระบุตำแหน่ง (Location-Based Services LBS) ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ลักษณะบุคคลและความสัมพันธ์ กระบวนการการทำงาน และจิตวิทยาในการทำงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร. บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การเตรียมความพร้อม ด้านการรับรู้ ด้านบุคลิกภาพ และด้านวัฒนธรรมองค์กร ที่มีประสิทธิผลต่อการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนย่านสีลม กรุงเทพมหานคร ในการเข้าร่วมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ การศึกษาด้านความสามารถและทักษะในการทำงาน ด้านการบริการที่ดี ด้านการทำงานร่วมกันเป็นทีม ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงานระดับปฏิบัติการเขตสาทร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการกลังการขายต่อความไว้เนื้อเชื่อใจ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจนำเข้าเครื่องมือแพทย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.อัมพล ชูสนุก อิทธิพลของคุณภาพสารสนเทศต่อการใช้งาน ความพึงพอใจ และประโยชน์ที่ได้รับของผู้ใช้งานเว็บ OPAC ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร องค์ประกอบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโรงเรียนสอนมวยไทยในจังหวัดภูเก็ต บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าแฮนด์เมด ร้าน Scrap from Heart บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ณัฏฐณิชา ณ นคร การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการศาสนพิธี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]