ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2961 ถึง 2980 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี องค์ประกอบของธุรกิจขายตรงที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในกลุ่มเครื่องล้างไตอัตโนมัติทางช่องท้องของบริษัท X บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี อิทธิพลของการผสานกลยุทธ์ทางการตลาด (Convergence Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกับสถาบัน Studio Academy ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี กลยุทธ์ราคาแบบส่วนลดและส่วนยอมให้ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเคมีเกษตรของเกษตรกรจากร้านสุริยาการเกษตร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการค่ายมวย (Boxing Gym) เพื่อการออกกำลังในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเบเกอรี่เพื่อสุขภาพของร้านเบเกอรี่โฮมเมด บาย มีแอนด์มัม บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี การตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค อิเกียสโตร์ประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี อิทธิพลของการตลาดตามรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle Markeing) ต่อการตัดสินใจใช้บริการศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย ปัจจัยทางการตลาดกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาสีฟันของชาวพม่าในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของสมดุลแห่งสังคมเพื่อความยั่งยืน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย Factors Affecting Mobile Phone Purchasing Decision of Cambodian บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ อ.โด๊ะ ธิ ไม เลียน Yuthana Sethapramote Exchange rate volatility and international trade flows Evidence from Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ประจวบ เพิ่มสุวรรณ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของพนักงานเอกชนในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ อ.ธนกฤต วงศ์มหาเศรษฐ์ การศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคม ความไว้วางใจ ที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทพลังงาน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath Buddhist Theory of Education for e-Learning การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath Thailand As A Visible Regional Education Hub บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath The Influence of China on Major Stock Markets บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath No Gender Difference in Risk Behavior บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath Ms. Panita Klongtone (BUIC student) Online Shopping Behavior in Thailand บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Asst. Prof. Dr. Inpong Luanglath STOCK PRICE ANALYSIS USING NEW LOG-LIKELIHOOD ESTIMATION บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]