ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2941 ถึง 2960 จากทั้งหมด 3948

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากในการใช้คลิปวิดีโอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกลุ่มข้าราชการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้แอพพลิเคชั่น ไลน์ ในการทำงานแบบมีนวัตกรรมของคนวัยทำงานในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้บริการโรงแรมของนักท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความภักดีของผู้อยู่อาศัยบ้านจัดสรรของบริษัท A บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้าอบรมโรงเรียนฝึกอบรมการเดินเรือ A บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นาฬิกาอัจฉริยะของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.มารยาท โยทองยศ ผศ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ แบบจำลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีกูเกิลแอปส์ เพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ ณัฐชา วัฒนวิไล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนวิชาการบัญชีบริหาร โดยใช้วิดีโอออนไลน์ช่วยสอน วิจัยเชิงทดลอง 2 ระยะ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ณัฐชา วัฒนวิไล ผศ.ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ การประเมินโครงการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน กรณีตัวอย่าง บริษัท ผลิตพีวีซี จำกัด (นามสมมติ) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ อ.ปิยาภรณ์ อาสาทรงธรรม การศึกษาเปรียบเทียบการตัดสินซื้อสารปรับปรุงดินตามส่วนประสมทางการตลาดระหว่างกลุ่มอาชีพและแหล่งข่าวสารที่ผู้ใช้ให้ความสำคัญในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ อ.สัณฐิติ ยรรยงเมธ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตของผู้ถือบัตรเครดิต ในจังหวัดนครสวรรค์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี ความสามารถในการทำงานด้านโลจิสติกส์ทีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งของผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี กลยุทธ์แฟชั่นรวดเร็ว (Fast Fashion) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า H&M ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี เครื่องมือการสื่อสารการตลาดผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network marketing) ที่มีความสัมพันธ์กับการเลือกซื้อเบเกอรี่ผ่านช่องทางออนไลน์ของร้าน PIMPONG BAKERY HOMEMADE บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี ปัจจัยทางการตลาดผ่าน Mobile Marketing ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจดาวน์โหลด Application SCB UP2ME ของผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์กับตัดสินใจซื้ออาหารสุนัข Natural & Premium แบรนด์ V CARE U ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี องค์ประกอบของธุรกิจขายตรงที่ส่งผลต่อการสร้างภาพลักษณ์องค์กรในกลุ่มเครื่องล้างไตอัตโนมัติทางช่องท้องของบริษัท X บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ดร.ศศิประภา พันธนาเสวี อิทธิพลของการผสานกลยุทธ์ทางการตลาด (Convergence Marketing) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนกับสถาบัน Studio Academy ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]