ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สาขา ค้นหา

แสดงข้อมูล 2921 ถึง 2940 จากทั้งหมด 3952

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การรับรู้คุณค่าของช่องทางออนไลน์และสังคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำในเว็บไซต์ที่ให้บริการรวมกลุ่มซื้อออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน สิ่งเร้า และการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างต่อเนื่องของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี A comparative student of service quality between Thai and foreign companies A case of parcel delivery industry in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี The effects of country image on quality perception A case of major appliances in Thailand. บริหารธุรกิจและการจัดการ การจัดการ View
2558 บริหารธุรกิจ อ.ปารดา บัณฑูรนิพิท ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และการซื้อกางเกงยีนส์ของผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ การรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทยกับธุรกิจต่างชาติตามการรับรู้ของผู้บริโภค บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ การเปรียบเทียบความภักดีในตราสินค้าระหว่างองค์การธุรกิจที่มีลักษณะต่างกัน กรณีศึกษา บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ เปรียบเทียบการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมตามการรับรู้ของผู้บริโภคจำแนกตามเจ้าของธุรกิจและประเภทธรุกิจ กรณีศึกษาธุรกิจพลังงานและสินค้าอุปโภคและบริโภคของไทยและต่างชาติ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจตามความคิดเห็นของลูกค้า กรณี บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กับ บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ Does CSR branding matter to the young consumers in Thailand The mediation effect of product brand attitudes บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ Green marketing A structural equation modelling of its antecedents and influences on Thai consumer's puechase. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อเครื่องสำอางผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ อิทธิพลของการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงอ้างอิงและชื่อเสียงของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการรับรู้ด้านภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณค่าของตราสินค้ากระเป๋าแบรนด์หรูหราของผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม Impact of perceived company's innovativeness, service quality, and customer satisfaction on repurchase of life insurance. บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ผศ.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม อิทธิพลของค่านิยมด้านสิ่งแวดล้อมและความมีนวัตกรรมของผู้บริโภคต่อความตั้งใจ ติดตั้งใช้ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ อ.เยาวลักษณ์ เอกไพฑูรย์ อิทธิพลของความชอบต่อแนวโน้มการซื้อผลิตภัณฑ์ น้ำพริกแกงแม่เสียบสุ ๑๐๐๐ ที่มีกลุ่มผู้บริโภคเป็นตัวประกอบ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ Dr.Penjira Kanthawongs Factors Positively Affecting Purchase Intention of Automobile Consumers at Thailand International Motor Expo 2015 in Bangkok บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพสูงตราสินค้า A ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะบริโภคเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปของผู้บริโภคในพื้นที่ซอยทองหล่อและสยามสแควร์ในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 บริหารธุรกิจ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะเดินทางท่องเที่ยวของผู้เข้าชมงาน ไทยเที่ยวไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

หน้าที่   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198

[ First < Previous Next > Last ]